Detail kurzu

Špecifické požiadavky schémy EMAS (nad rámec požiadaviek ISO 14001:2015) pre organizácie zaujímajúce sa o zavedenie EMAS do svojho integrovaného manažérskeho systému

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je objasniť účastníkom význam a možný spôsob aplikácie špecifických požiadaviek schémy EMASV rámci tohto školenia bude objasnené ako doplniť zavedený EMS o špecifické požiadavky schémy EMAS pre organizácie ktoré sa zaujímajú o registráciu v EMAS 

Obsah kurzu

Výklad zahŕňa interpretáciu iba tých požiadaviek definovaných v nariadení (EÚ) č. 1221/2009, ktoré sú záväzné pre organizácie, ktoré sa zaujímajú o registráciu v schéme EMAS. Predmetom školenia bude aj objasnenie možných a vhodných spôsobov implementácie týchto záväzných požiadaviek. Výklad bude zameraný najmä na objasnenie požiadaviek opísaných v prílohách I až IV citovaného nariadenia, ktoré sú najdôležitejšie pre organizácie žiadajúce o registráciu v schéme EMAS a týkajú sa:

·           Príloha I - environmentálneho preskúmania

·           Príloha II - požiadaviek na EMS/EMAS

·           Príloha III – požiadaviek na interné audity

·           Príloha IV - podávania environmentálnych správ.

Vzhľadom k tomu, že uvedené prílohy boli zmenené výklad požiadaviek bude v zmysle nariadení (EÚ) č. 2017/1505 a 2018/2026, ktoré obsahujú aktualizované tieto prílohy.

Obsah školenia:

                                     I.   Objasnenie významu budovania EMAS

                                   II.   Výklad špecifických požiadaviek EMAS a ich aplikácia

-     prehľad špecifických požiadaviek EMAS voči ISO 14001

-     environmentálne preskúmanie organizácie

-     záväzné požiadavky a preukázanie súladu s týmito požiadavkami

-     environmentálne správanie organizácie

-     zapojenie zamestnancov a komunikácia

-     interný audit

                                 III.   Environmentálne vyhlásenie organizácie

-  štruktúra environmentálneho vyhlásenia

-  obsah jednotlivých kapitol

-  verejná dostupnosť environmentálneho vyhlásenia

-  spôsob preukazovania správnosti údajov

                                  IV.   Hlavné a osobitné indikátory environmentálneho správania

                                    V.   Proces environmentálneho overovania 


Cieľová skupina

Toto školenie je vhodné pre účastníkov z tých organizácií, ktoré majú už implementované požiadavky na EMS definované v norme ISO 14001:2015. 

Školenie je vhodné pre: environmentálni manažéri, riadiaci pracovníci úsekov ŽP, implementačné tímy z organizácií, ktoré majú záujem zaviesť EMAS podľa požiadaviek nariadenia (EÚ)  č. 1221/2009

Poznámka k cene

348,- EUR vrátane DPH za 2 osoby z tej istej firmy

Kontaktná osoba

Henrieta Müllerová
0905866663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor