Detail kurzu

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 9001:2015 na systém manažérstva kvality

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci získajú informácie o požiadavkách normy ISO 9001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií. Tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Účastníci tréningu sa naučia, ako pracovať s výstupmi mapovania procesov, sledovať v rámci každého procesu realizáciu požiadaviek zákazníka a posudzovať úroveň zlepšovania. Počas tréningu budú lektori prezentovať účastníkom vlastné skúsenosti s preverovaním jednotlivých požiadaviek normy.

V kombinácii s účasťou na tréningu Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2011 získa účastník osvedčenie interného audítora systému manažérstva kvality.

Obsah kurzu

 • Dôvod revízie normy ISO 9001:2015
 • Aké zmeny nastali v požiadavkách QMS (systému manažérstva kvality) – detailná informácia o rozsahu a podstate zmien každého článku normy
 • Aký bude potrebný rozsah zmien v už zavedenom QMS
 • Čo majú tieto zmeny v praxi priniesť organizáciám
 • Aké sú spôsoby auditovania týchto nových požiadaviek pri interných auditoch QMS
 • Na ktoré nové požiadavky je potrebné klásť najväčší dôraz pri aplikácii revízie normy QMS
 • Aké sú termíny, v rámci ktorých musia spoločnosti prispôsobiť svoj QMS novým požiadavkám
 • Kedy musia certifikované spoločnosti absolvovať posúdenie certifikačným orgánom, aby nestratili platnosť vydaných certifikátov podľa ISO 9001
 • Rozdielová analýza pri prechode na revidovanú normu

Forma školenia: pošleme Vám link, cez ktorý sa pripojíte na školenie .

Cieľová skupina

Školenie je určené:

 • absolventom iných obdobných školení, ktorí chcú získať prehľad o zmenách, ktoré prinieslo nové vydanie normy z roku 2015
 • predstaviteľom manažmentu
 • interným audítorom pre systém manažérstva kvality
 • všetkým manažérom, vedúcim a zainteresovaným, ktorí vo firmách zabezpečujú udržiavanie systému manažérstva kvality.
Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 905 866 663
svitacova@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor