Detail kurzu

Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

V jeden deň tréningu účastníci získajú informácie o požiadavkách normy ISO 9001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií. Tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Účastníci tréningu sa naučia, ako pracovať s výstupmi mapovania procesov, sledovať v rámci každého procesu realizáciu požiadaviek zákazníka a posudzovať úroveň zlepšovania. Počas tréningu budú lektori prezentovať účastníkom vlastné skúsenosti s preverovaním jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001:2015 a poskytnú návod, ako objektívne a čo najefektívnejšie zistiť dodržiavanie týchto požiadaviek i plnenie interných postupov a pravidiel v organizácii. Zároveň sa účastníci tréningu naučia, ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, dodržiavanie pravidiel pre “archiváciu“ dokumentácie alebo efektívnosť nápravnej a preventívnej činnosti. Druhý deň tréningu je zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011:2018 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií. Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov. V prípade záujmu je možné absolvovať iba jeden deň tréningu za polovičnú cenu bez získania certifikátu interného audítora systému manažérstva kvality.

Obsah kurzu

● Úvod do QMS, štruktúra požiadaviek normy ● Požiadavky na dokumentáciu, zodpovednosť manažmentu ● Modelové cvičenie: politika kvality ● Manažérstvo zdrojov ● Realizácia produktu ● Modelové cvičenie: výber a hodnotenie dodávateľa ● Meranie, analýza, zlepšovanie ● Úvod do problematiky auditovania MS, rozsah požiadaviek normy ISO 19011 ● Typy auditov a všeobecné zásady vykonávania interných auditov ● Manažérstvo programu auditov ● Modelové cvičenie: program auditov ● Výkon interného auditu – rozbor jednotlivých fáz ● Modelové cvičenie: plán auditu, správa z auditu ● Kompetentnosť a hodnotenie spôsobilosti audítorov ● Audítorské nástroje a pomôcky ● Klasifikácia a riešenie nezhôd

Forma školenia: pošleme Vám link, cez ktorý sa pripojíte na školenie .


Cieľová skupina

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie systému manažérstva kvality, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 9001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Certifikát osvedčenie interného audítora s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor