Detail kurzu

Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Prvý deň tréningu je predovšetkým určený interným audítorom a zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011:2018 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií.

Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov.

Druhý deň tréningu je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie EMS, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách revidovanej normy ISO 14001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Budúci audítori sa naučia ako využívať výsledky identifikácie, posúdenia a monitorovania EMS rizík a environmentálnych aspektov pri auditovaní, ako preverovať riadenie odpadového hospodárstva, vzniku a vypúšťania odpadových vôd a emisií do ovzdušia, hospodárenia s prírodnými zdrojmi i ostatných vplyvov pôsobiacich na životné prostredie (úniky látok, hluk, zápach a pod.).

Okrem toho sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je komplexnosť identifikácie a určovania významnosti environmentálnych aspektov alebo EMS rizík a príležitosti, čo je to EMS kontext organizácie a ako súvisí so zainteresovanými stranami, ich očakávaniami a požiadavkami. Tiež bude vysvetlené ako posúdiť vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, adekvátnosť havarijnej prevencie a pripravenosti, environmentálnej výkonnosti alebo efektívnosti nápravnej činnosti.

Obsah kurzu

● Úvod do problematiky auditovania MS, rozsah požiadaviek normy ISO 19011 ● Typy auditov a všeobecné zásady vykonávania interných auditov ● Manažérstvo programu auditov ● Modelové cvičenie: program auditov ● Výkon interného auditu – rozbor jednotlivých fáz ● Modelové cvičenie: plán auditu, správa z auditu ● Kompetentnosť a hodnotenie spôsobilosti audítorov ● Audítorské nástroje a pomôcky ● Klasifikácia a riešenie nezhôd ● Úvod do problematiky, význam a štruktúra požiadaviek normy ISO 14001, revízia normy ISO 14001 ● Environmentálna politika, identifikácia a klasifikácia environmentálnych aspektov a vplyvov ● Modelové cvičenie: analýza a klasifikácia environmentálnych aspektov a vplyvov ● Plánovanie v rámci systému environmentálneho manažérstva (EMS) ● Štruktúra a zodpovednosť, príprava pracovníkov, komunikácia ● Dokumentácia a jej riadenie, riadenie environmentálnych aspektov, havarijná pripravenosť a odozva ● Kontrola a nápravná činnosť, interný audit EMS ● Preskúmanie vedením ● Modelové cvičenie: analýza zistení z interného auditu EMS

Forma školenia: pošleme Vám link, cez ktorý sa pripojíte na školenie .

Cieľová skupina

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie systému environmentálneho manažérstva, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 14001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Certifikát osvedčenie interného audítora s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
0905866663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor