Detail kurzu

Postupy a zásady výkonu auditov podľa normy ISO 19011:2018

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Tréning je zameraný na praktické objasnenie aplikácie požiadaviek normy ISO 19011:2018 v praxi. Počas tréningu budú účastníkom interpretované všetky požiadavky uvedenej normy a objasnené vhodné spôsoby jej aplikácie. Účastníci sa naučia ako spracúvať program interných auditov na určité obdobie, sledovať a vyhodnocovať jeho realizáciu, pripravovať sa na konkrétny audit, napísať plán previerky, vykonávať audit, komunikovať s preverovanými pracovníkmi a sledovať kritické záležitosti počas auditu vrátane spôsobu reagovania počas neštandardných situácií. Budúci audítori sa počas tréningu oboznámia s pravidlami klasifikácie nezhôd, významom a spôsobmi sledovania realizácie a účinnosti prijatých nápravných a preventívnych opatrení. Na záver tréningu získajú účastníci prehľad o kvalifikačných požiadavkách na jednotlivé funkcie v audítorskom tíme, spôsoboch zvyšovania, sledovania a hodnotenia odbornej spôsobilosti audítorov.

Obsah kurzu

● Úvod do problematiky auditovania MS, rozsah požiadaviek normy ISO 19011 ● Typy auditov a všeobecné zásady vykonávania interných auditov ● Manažérstvo programu auditov ● Modelové cvičenie: program auditov ● Výkon interného auditu – rozbor jednotlivých fáz ● Modelové cvičenie: plán auditu, správa z auditu ● Kompetentnosť a hodnotenie spôsobilosti audítorov ● Audítorské nástroje a pomôcky ● Klasifikácia a riešenie nezhôd

Forma školenia: pošleme Vám link, cez ktorý sa pripojíte na školenie .

Cieľová skupina

Tréning je predovšetkým určený interným audítorom.

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 905 866 663
svitacova@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor