Detail kurzu

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY II A OSTATNÉ DRUHY TOVAROV (všeobecne), COLNÉ ZATRIEDENIE VÝROBKOV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom školenia informácie potrebné pre určenie tovarov, na ktoré sa uplatňuje znížená  sadzba DPH podľa prílohy č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Obsah kurzu

·         Príloha č. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení

·         Spoločný colný sadzobník v platnom znení (aktuálne vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS)
č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku - kapitoly 2, 3, 4, 7, 8, 19 a 20

·         Praktické zatrieďovanie tovarov na úrovni harmonizovaného systému podľa potrieb účastníkov školenia

Cieľová skupina

Fyzické a právnické osoby, konatelia, splnomocnení zástupcovia alebo zamestnanci právnických osôb ako sú colní deklaranti, dovozcovia, výrobcovia, obchodníci, účtovníci, a ďalší, ktorých sa problematika týka.    

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor