Detail kurzu

ALKOHOLICKÉ NÁPOJE (Colné zatriedenie alkoholických nápojov)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom školenia informácie potrebné pre zatrieďovanie do kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka v rámci
22. kapitoly (alkoholické nápoje). 

Obsah kurzu

·         Spoločný colný sadzobník v platnom znení (aktuálne vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

·         22. kapitola Spoločného colného sadzobníka, jej štruktúra a rozsah jednotlivých položiek harmonizovaného systému 

·         Definovanie alkoholického nápoja, liehu, liehoviny a denaturácie liehu

·         Správne zatriedenie tovaru na účely určenia príslušnej sadzby spotrebnej dane

·         Praktické zatrieďovanie tovarov na úrovni kombinovanej nomenklatúry podľa potrieb účastníkov školenia

Cieľová skupina

Fyzické osoby, konatelia, splnomocnení zástupcovia alebo zamestnanci právnických osôb ako colní deklaranti, dovozcovia, výrobcovia, obchodníci, účtovníci a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor