Detail kurzu

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY I (Colné zatriedenie poľnohospodárskych výrobkov do Spoločného colného sadzobníka)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom školenia informácie potrebné pre zatrieďovanie do kombinovanej nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka v rámci kapitol 1. – 24.  (živočíchy, rastliny, živočíšne a rastlinné suroviny, poľnohospodárske produkty, potraviny a krmivá, tabak a tabakové výrobky).

Obsah kurzu

·         Spoločný colný sadzobník v platnom znení (aktuálne vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ), ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS)
č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku)

·         Kapitoly 1. - 24. Spoločného colného sadzobníka a ich štruktúra, rozsah jednotlivých položiek harmonizovaného systému

·         Praktické zatrieďovanie tovarov na úrovni kombinovanej nomenklatúry podľa potrieb účastníkov školenia

Cieľová skupina

Fyzické a právnické osoby, konatelia, splnomocnení zástupcovia alebo zamestnanci právnických osôb ako colní deklaranti, dovozcovia, vývozcovia, výrobcovia, obchodníci, osoby podávajúce hlásenie INTRASTAT a ďalší, ktorých sa problematika týka.
Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor