Detail kurzu

Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súlade s ISO 26262)

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Efektívnou formou si osvojiť základné postupy manažmentu spoľahlivosti potrebné pre stanovovanie doby života a miery spoľahlivosti výrobkov, ktoré sa využívajú

  • v procesoch vývoja, návrhu a skúšania výrobkov v súlade s požiadavkami ISO 26262 pre funkčné a bezpečnostné charakteristiky výrobkov;
  • pri navrhovaní a výrobe nástrojov v procesoch preventívnej údržby.

Porozumieť a osvojiť si najčastejšie používané pojmy ako sú MTTF, MTBF a životnostná krivka (Bathtube) a frekvencia porúch (Hazard function), S(t), R(t), použité v metodike FTA (Fault Tree Analysis).

Pri praktických cvičeniach sa využíva počítačový program MINITAB®. Účastníci sa môžu inšpirovať, ako boli tieto metódy použité pri riešení konkrétnych problémov v organizáciách a riešiť otázky z vlastnej organizácie. U účastníkov sa predpokladajú základné znalosti štatistických a grafických metód SPC.

Obsah kurzu

Definície a základné ukazovatele v manažmente spoľahlivosti

  • Pravdepodobnostné funkcie PDF a ich distribučné funkcie pri meraní doby života.
  • Distribučné funkcie doby života (Failure time) F(t) a prežitia (Survival time) S(t). Parametrické a neparametrické stanovovanie doby života F(t) resp. S(t).

Zber dát pre manažment spoľahlivosti

  • Úplné a cenzurované (Censored) dáta, intervalové (Arbitrary) dáta.

Predpokladané scenáre a modely konca života výrobkov (Parametrické)

  • Weibullovo, lognormálne, exponenciálne rozdelenie, a rozdelenie extrémnych hodnôt.
  • Frekvencia porúch λ(t) (Hazard), a U Bathtube funkcia.

Navrhovanie testovacích plánov pre životnosté skúšky

  • Demonštračné (demonstration test plans) plány a plány pre spresnenie matematických modelov pre životnostné distribučné funkcie (Estimation test plans).

Stredná doba života a životný cyklus výrobku

  • Frekvencia porúch a frekvencia porúch počas životného cyklu výrobku U Bathtube.
  • MTTF, MTBF, MTTFF. Príklady poruchového správania.

Aplikácia metód na výrobky a procesy účastníkov kurzu v softvéri MINITAB®.

Cieľová skupina

Vedúcim pracovníkom zodpovedným za kvalitu výroby a služieb, pracovníkom útvarov riadenia kvality, TPV a výroby, vedúcim tímov zlepšovania procesov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena zahŕňa vložné, štúdijné materiály, obedy a občerstvenie.

Kontaktná osoba

Lucia Šrubařová
+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor