Detail kurzu

Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti (SHS)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia ucelený prehľad o colných predpisoch a predpisoch upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze tovaru potrebných pre splnenie odbornej kvalifikácie podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov; prehĺbiť doteraz nadobudnuté vedomosti a rozšíriť teoretické poznatky o príklady z praxe.

Obsah kurzu

Účastníci školenia sa počas 12 dní oboznámia s colnou problematikou, podľa základných tém určených § 10b ods. 3 Vyhlášky č. 161/2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia. Poslucháči dostanú k dispozícií Spoločný colný sadzobník schválený na príslušný rok pre potreby praktického zatrieďovania tovarov.

Obsah školenia:

20.-23.09.2021 – Colný kódex Únie /UCC/ a súvisiace predpisy (rozsah hodín 28)

 • Základné pojmy a príslušná legislatívu.
 • Povinnosť súčinnosti deklaranta v praxi a colné zastupovanie.
 • Spôsoby výkonu kontroly colnými orgánmi.
 • Význam a pravidlá udelenia osvedčenia SHS; význam a výhody držiteľov osvedčení SHS.
 • Systém uplatňovania sankcií vo vzťahu k porušeniam; odvolacie konanie a lehoty.
 • Povinnosť a spôsob podávania predbežného colného vyhlásenia.
 • Pravidlá týkajúce sa colného statusu, prepustenia tovaru do colného režimu, overovanie, prepustenie a nakladanie s tovarom.
 • Prepustenie tovaru do voľného obehu a oslobodenie od dovozného cla.
 • Osobitné colné režimy.

27.-29.09.2021 – Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému a kombinovaná nomenklatúra (rozsah hodín 20)

 • Úvod do problematiky.
 • Štruktúra všeobecných pravidiel pre interpretáciu harmonizovaného systému a ich použitie.
 • Používanie vysvetliviek k HS a ku kombinovanej nomenklatúre.
 • Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky ESD.
 • Problematika záväznej informácie o nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru.
 • TARIC

04.10.2021 – Pôvod tovaru (rozsah hodín 8)

 • Hlavné pojmy a dôležitosť pôvodu tovaru pre colné konanie.
 • Štatút tovaru a pôvodom tovaru.
 • Základná právna úprava.
 • Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru.
 • Preukazovanie pôvodu tovaru a dôkazy o pôvode tovaru.
 • Dohody, zmluvy, Colná únia, oblasti voľného obchodu a jednostranné poskytovanie preferencií.
 • Záväzné informácie o pôvode tovaru.

05.10.2021 – Zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a vývozom tovaru (rozsah hodín 8)

 • Zákazy a obmedzenia ako obchodno-politické opatrenia.
 • Základné oblasti, na ktoré sa zákazy a obmedzenia aplikujú alebo vzťahujú a s vecne príslušné orgány štátnej správy, spravujúce dané obmedzenia.
 • Postup pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, ale aj colnej kontrole na základe delegovaných oprávnení pre colné orgány.

11.10.-12.10.2021 – Elektronická komunikácia s colnými orgánmi (rozsah hodín 12)

 • Základy elektronickej komunikácie cez elektronickú podateľňu sekcie colnej pri colnom konaní vo Finančnej správe SR.
 • Možnosti podania elektronického colného vyhlásenia.
 • Priebeh elektronickej komunikácie pri prepúšťaní do režimu vývoz na úrade vývozu.
 • Priebeh elektronickej komunikácie pri prepúšťaní v dovoze – e-dovoz.
 • Priebeh elektronickej komunikácie v systéme v NCTS.
 • Vypĺňanie elektronického colného vyhlásenia pre dovoz, vývoz a tranzit tovaru.
 • INCOTERMS 2010/2020 s príkladmi.
 • EMCS 

12.10.-13.10.2021 – Colný dlh a colné režimy (rozsah hodín 12)

 • Praktické zásady pre výmer rôznych druhov dovozného cla.
 • Postupy pri stanovení výšky záruky cla v rámci colných kvót a antidumpingových / vyrovnávacích ciel.
 • Pripočítateľné a nezapočítateľné položky k colnej hodnote a príklady použitia.
 • Základ a výpočet SPD.
 • Základ DPH, podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH, zásady vrátenia DPH.
 • Výpočet colného dlhu pri jednotlivých colných režimoch v špeciálnych prípadoch.

ROZSAH HODÍN SPOLU 88

Získanie osvedčenia o odbornej kvalifikácii podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov je podmienené úspešným absolvovaním skúšky, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomnou časťou sa rozumie absolvovanie e-learningového testu so získaním minimálne 65% správnych odpovedí. Test pozostáva z 30 systémom generovaných otázok tak, aby zahŕňal otázky zo všetkých základných tém školenia. Ústnou časťou sa rozumie zodpovedanie prípadovej štúdie, ktorou účastník školenia preukáže zručnosti pri výpočte colnej hodnoty a dlhu, zatrieďovanie tovaru, uplatnenie zákazov a obmedzení a celkovú orientáciu v colnej problematike. Skúška je vykonaná úspešne vtedy, ak obe jej časti (písomná aj ústna) sú hodnotené slovným vyjadrením „vyhovel“.

Pre prístup ku skúške je nutné podať žiadosť o vykonanie skúšky, ktorá je uverejnená na portáli finančnej správy, spolu s dokladom o úhrade nákladov na skúšku a potvrdením o absolvovaní školenia v rozsahu tém. Potvrdenie o absolvovaní tém školenia v podmienkach finančnej správy vydáva Akadémia finančnej správy na základe absolvovania školenia s minimálnou 75% účasťou na školení.

Prípadová štúdia zahŕňa vyplnenie jednotlivých položiek JCD na základe predložených faktúr za tovar a faktúr za prepravu a poistenie tovaru. Poslucháč na základe získaných vedomostí zo školenia musí vedieť:

 • Zatriediť tovar uvedený na faktúre do PPKN a vyhľadať daný tovar v aplikácií TARIC
 • Určiť, či sa na tovar vzťahujú zákazy alebo obmedzenia a vedieť uviesť vyžadované dokumenty
 • Vypočítať colnú hodnotu na základe predložených faktúr
 • Pri prípadovej štúdii na vývoz správne určiť pôvod tovaru a definovať potrebné dokumenty

Prihlásenie na školenie: Vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

Prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následné zaslanie vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

Maximálny počet účastníkov školenia: 15

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka s ďalšími detailmi o školení.

Cieľová skupina

Školenie „Odborná kvalifikácia podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov “ je určené pre osoby zodpovedné za colné záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu, alebo žiadateľa o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch, napríklad pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov a iných. Nakoľko školenie je určené pre osoby, ktoré sú zodpovedné za colné záležitosti, nevyhnutnou požiadavkou je základný prehľad o colných predpisoch.

Certifikát „Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie“ podľa § 87b ods. 6 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka k cene

Cena nezahŕňa poplatok za vykonanie skúšky (66,-€)

Hodnotenie
Organizátor