Detail kurzu

Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti (SHS)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu


Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom školenia ucelený prehľad o colných predpisoch a predpisoch upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze tovaru potrebných pre splnenie odbornej kvalifikácie podľa § 87b ods. 1 zákona  č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z.; prehĺbiť doteraz nadobudnuté vedomosti a rozšíriť teoretické poznatky o príklady z praxe.

Obsah kurzu

Účastníci školenia sa počas 13 dní oboznámia s colnou problematikou, podľa základných tém
určených § 10b ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia. Poslucháči dostanú k dispozícií Spoločný colný sadzobník schválený na príslušný rok pre potreby praktického zatrieďovania tovarov.

 

Obsah školenia:

 

18.-21.09.2023  Colný kódex Únie /UCC/ a súvisiace predpisy (rozsah hodín 28)

-          Základné pojmy a príslušná legislatívu.

-          Povinnosť súčinnosti deklaranta v praxi a colné zastupovanie.

-          Spôsoby výkonu kontroly colnými orgánmi.

-          Význam a pravidlá udelenia osvedčenia SHS; význam a výhody držiteľov osvedčení SHS.

-          Systém uplatňovania sankcií vo vzťahu k porušeniam; odvolacie konanie a lehoty.

-          Povinnosť a spôsob podávania predbežného colného vyhlásenia.

-          Pravidlá týkajúce sa colného statusu, prepustenia tovaru do colného režimu, overovanie, prepustenie a nakladanie s tovarom.

-          Prepustenie tovaru do voľného obehu a oslobodenie od dovozného cla.

-          Osobitné colné režimy.

 

25.-26.09.2023  Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému a kombinovaná   nomenklatúra (rozsah hodín 12)

-          Úvod do problematiky.

-          Štruktúra všeobecných pravidiel pre interpretáciu harmonizovaného systému a ich použitie.

-          Používanie vysvetliviek k HS a ku kombinovanej nomenklatúre.

-          Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky ESD.

-          Problematika záväznej informácie o nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru.

 

27.09.2023  TARIC (rozsah hodín 8)

-          TARIC.

 

02.10.2023  Pôvod tovaru (rozsah hodín 8)

-          Hlavné pojmy a dôležitosť pôvodu tovaru pre colné konanie.

-          Štatút tovaru a pôvodom tovaru.

-          Základná právna úprava.8

-          Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru.

-          Preukazovanie pôvodu tovaru a dôkazy o pôvode tovaru.

-          Dohody, zmluvy, Colná únia, oblasti voľného obchodu a jednostranné poskytovanie preferencií.

-          Záväzné informácie o pôvode tovaru.

 

03.10.2023  Zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a vývozom tovaru (rozsah hodín 8)

-          Zákazy a obmedzenia ako obchodno-politické opatrenia.

-          Základné oblasti, na ktoré sa zákazy a obmedzenia aplikujú alebo vzťahujú
a s vecne príslušné orgány štátnej správy, spravujúce dané obmedzenia.

-          Postup pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, ale
aj colnej kontrole na základe delegovaných oprávnení pre colné orgány.

 

09.-10.10.2023  Elektronická komunikácia s colnými orgánmi (rozsah hodín 12)

-          Základy elektronickej komunikácie cez elektronickú podateľňu sekcie colnej
pri colnom konaní vo Finančnej správe SR.

-          Možnosti podania elektronického colného vyhlásenia.

-          Priebeh elektronickej komunikácie pri prepúšťaní do režimu vývoz na úrade vývozu.

-          Priebeh elektronickej komunikácie pri prepúšťaní v dovoze – e-dovoz.

-          Priebeh elektronickej komunikácie v systéme v NCTS.

-          Vypĺňanie elektronického colného vyhlásenia pre dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

-          INCOTERMS 2010/2020 s príkladmi.

 

10.10.2023  EMCS (rozsah hodín 2)

-          EMCS.

 

11.-12.10.2023  Colný dlh a colné režimy (rozsah hodín 14)

-          Praktické zásady pre výmer rôznych druhov dovozného cla.

-          Postupy pri stanovení výšky záruky cla v rámci colných kvót a antidumpingových
/ vyrovnávacích ciel.

-          Pripočítateľné a nezapočítateľné položky k colnej hodnote a príklady použitia.

-          Základ a výpočet SPD.

-          Základ DPH, podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH, zásady vrátenia DPH.

-          Výpočet colného dlhu pri jednotlivých colných režimoch v špeciálnych prípadoch.

 

(ROZSAH HODÍN SPOLU 93)

 

Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie v rozsahu tém určených vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. a zároveň má vysoké teoretické vedomosti a praktické zručnosti v colnej problematike môže požiadať o vykonanie skúšky na účely získania osvedčenia o odbornej  kvalifikácii podľa
§ 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 272/2017 Z. z.

 

Získanie osvedčenia je podmienené úspešným absolvovaním skúšky, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomnou časťou sa rozumie absolvovanie e-learningového testu so získaním minimálne 65% správnych odpovedí. Test pozostáva z 30 systémom generovaných otázok tak, aby zahŕňal otázky zo všetkých tém vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. Ústnou časťou sa rozumie zodpovedanie prípadovej štúdie, ktorou účastník školenia preukáže zručnosti pri výpočte colnej hodnoty a dlhu, zatrieďovanie tovaru, uplatnenie zákazov a obmedzení a celkovú orientáciu v colnej problematike. Skúška je vykonaná úspešne vtedy, ak obe jej časti (písomná aj ústna) sú hodnotené slovným vyjadrením „vyhovel“.

 

Pre prístup ku skúške je nutné podať žiadosť o vykonanie skúšky, ktorá je uverejnená na portáli finančnej správy, spolu s dokladom o úhrade nákladov na skúšku a potvrdením o absolvovaní školenia v rozsahu tém. Potvrdenie o absolvovaní tém školenia v podmienkach finančnej správy vydáva Akadémia finančnej správy
na základe absolvovania školenia s minimálnou 75% účasťou na školení.

 

Prípadová štúdia zahŕňa vyplnenie jednotlivých položiek JCD na základe predložených faktúr za tovar
a faktúr za prepravu a poistenie tovaru. Žiadateľ o skúšku musí vedieť:

-          Zatriediť tovar uvedený na faktúre do PPKN a vyhľadať daný tovar v aplikácií TARIC

-          Určiť, či sa na tovar vzťahujú zákazy alebo obmedzenia a vedieť uviesť vyžadované dokumenty

-          Vypočítať colnú hodnotu na základe predložených faktúr

-          Pri prípadovej štúdii na vývoz správne určiť pôvod tovaru a definovať potrebné dokumenty

 

Úspešným absolvovaním skúšky a získaním osvedčenia táto osoba nadobúda možnosť stať sa osobou zodpovednou za colné záležitosti žiadateľa o status schváleného hospodárskeho subjektu alebo žiadateľa
o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch, čím sa jeho úloha v komunikácii s colnými orgánmi stane kľúčovou.

 

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka s ďalšími detailmi o školení.

 

Typ osvedčenia:

„Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie“ podľa
§ 87b ods. 6 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Lektorské obsadenie:

Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhodobou praxou vo finančnej správe.

 

Prihlásenie na školenie:

-          vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

(https://vzdelavanie.financnasprava.sk/)

 

-      prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu:

vzdelavanie@financnasprava.sk

 

Odporúčané zdroje:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0952-20221212

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2446-20230314

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20230315

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0341-20210315

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/199/20210801


Cieľová skupina

Školenie „Odborná kvalifikácia podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z.“ je určené pre osoby zodpovedné za colné záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu alebo žiadateľa o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch, napríklad pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov a iných. Nakoľko školenie je určené pre osoby, ktoré sú zodpovedné za colné záležitosti, nevyhnutnou požiadavkou je veľmi dobrá orientácia v colnej problematike, v colných predpisoch (Colný kódex, delegovacie a vykonávacie nariadenia, zákon č. 199/2004 Z. z.) ako aj potreba orientácie v základnej terminológii a skúsenosti s vybavovaním colných formalít.

Certifikát „Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie“ podľa § 87b ods. 6 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka k cene

Cena nezahŕňa poplatok za vykonanie skúšky (66,-€)

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať