Detail kurzu

Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti (SHS)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu


Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom školenia ucelený prehľad o colných predpisoch a predpisoch upravujúcich daň z pridanej hodnoty a spotrebnú daň pri dovoze tovaru potrebných pre splnenie odbornej kvalifikácie podľa § 87b ods. 1 zákona  č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z.; prehĺbiť doteraz nadobudnuté vedomosti a rozšíriť teoretické poznatky o príklady z praxe.

Obsah kurzu

Účastníci školenia sa počas 13 dní oboznámia s colnou problematikou, podľa základných tém určených § 10b ods. 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Školenie prebieha prezenčnou formou vo vzdelávacích priestoroch finančnej správy. Súčasťou školenia sú aj praktické cvičenia. Poslucháči dostanú k dispozícií Spoločný colný sadzobník schválený na príslušný rok pre potreby praktického zatrieďovania tovarov.


19.-22.09.2022  Colný kódex Únie /UCC/ a súvisiace predpisy (rozsah hodín 28)

- Základné pojmy a príslušná legislatívu.

- Povinnosť súčinnosti deklaranta v praxi a colné zastupovanie.

- Spôsoby výkonu kontroly colnými orgánmi.

- Význam a pravidlá udelenia osvedčenia SHS; význam a výhody držiteľov osvedčení SHS.

- Systém uplatňovania sankcií vo vzťahu k porušeniam; odvolacie konanie a lehoty.

- Povinnosť a spôsob podávania predbežného colného vyhlásenia.

- Pravidlá týkajúce sa colného statusu, prepustenia tovaru do colného režimu, overovanie, prepustenie a nakladanie s tovarom.

- Prepustenie tovaru do voľného obehu a oslobodenie od dovozného cla.

- Osobitné colné režimy.


26.-27.09.2022  Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému a kombinovaná   nomenklatúra (rozsah hodín 12)

- Úvod do problematiky.

- Štruktúra všeobecných pravidiel pre interpretáciu harmonizovaného systému a ich použitie.

- Používanie vysvetliviek k HS a ku kombinovanej nomenklatúre.

- Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky ESD.

- Problematika záväznej informácie o nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru.


28.09.2022  TARIC (rozsah hodín 8)

- TARIC.


03.10.2022  Pôvod tovaru (rozsah hodín 8)

- Hlavné pojmy a dôležitosť pôvodu tovaru pre colné konanie.

- Štatút tovaru a pôvodom tovaru.

- Základná právna úprava.8

- Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru.

- Preukazovanie pôvodu tovaru a dôkazy o pôvode tovaru.

- Dohody, zmluvy, Colná únia, oblasti voľného obchodu a jednostranné poskytovanie preferencií.

- Záväzné informácie o pôvode tovaru.


04.10.2022  Zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a vývozom tovaru (rozsah hodín 8)

- Zákazy a obmedzenia ako obchodno-politické opatrenia.

- Základné oblasti, na ktoré sa zákazy a obmedzenia aplikujú alebo vzťahujú 

a s vecne príslušné orgány štátnej správy, spravujúce dané obmedzenia.

- Postup pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, ale 

aj colnej kontrole na základe delegovaných oprávnení pre colné orgány.


10.-11.10.2022  Elektronická komunikácia s colnými orgánmi (rozsah hodín 12)

- Základy elektronickej komunikácie cez elektronickú podateľňu sekcie colnej 

pri colnom konaní vo Finančnej správe SR.

- Možnosti podania elektronického colného vyhlásenia.

- Priebeh elektronickej komunikácie pri prepúšťaní do režimu vývoz na úrade vývozu.

- Priebeh elektronickej komunikácie pri prepúšťaní v dovoze – e-dovoz.

- Priebeh elektronickej komunikácie v systéme v NCTS.

- Vypĺňanie elektronického colného vyhlásenia pre dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

- INCOTERMS 2010/2020 s príkladmi.


11.10.2022  EMCS (rozsah hodín 2)

- EMCS.


12.-13.10.2021  Colný dlh a colné režimy (rozsah hodín 14)

- Praktické zásady pre výmer rôznych druhov dovozného cla.

- Postupy pri stanovení výšky záruky cla v rámci colných kvót a antidumpingových

/ vyrovnávacích ciel.

- Pripočítateľné a nezapočítateľné položky k colnej hodnote a príklady použitia.

- Základ a výpočet SPD.

- Základ DPH, podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH, zásady vrátenia DPH.

- Výpočet colného dlhu pri jednotlivých colných režimoch v špeciálnych prípadoch.


(ROZSAH HODÍN SPOLU 93)


Osoba, ktorá úspešne absolvovala školenie v rozsahu tém určených vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. a zároveň má vysoké teoretické vedomosti a praktické zručnosti v colnej problematike môže požiadať o vykonanie skúšky na účely získania osvedčenia o odbornej  kvalifikácii podľa§ 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z.


 Získanie osvedčenia je podmienené úspešným absolvovaním skúšky, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti. Písomnou časťou sa rozumie absolvovanie e-learningového testu so získaním minimálne 65% správnych odpovedí. Test pozostáva z 30 systémom generovaných otázok tak, aby zahŕňal otázky zo všetkých tém vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 161/2016 Z. z. Ústnou časťou sa rozumie zodpovedanie prípadovej štúdie, ktorou účastník školenia preukáže zručnosti pri výpočte colnej hodnoty a dlhu, zatrieďovanie tovaru, uplatnenie zákazov a obmedzení a celkovú orientáciu v colnej problematike. Skúška je vykonaná úspešne vtedy, ak obe jej časti (písomná aj ústna) sú hodnotené slovným vyjadrením „vyhovel“.


Pre prístup ku skúške je nutné podať žiadosť o vykonanie skúšky, ktorá je uverejnená na portáli finančnej správy, spolu s dokladom o úhrade nákladov na skúšku a potvrdením o absolvovaní školenia v rozsahu tém. Potvrdenie o absolvovaní tém školenia v podmienkach finančnej správy vydáva Akadémia finančnej správy na základe absolvovania školenia s minimálnou 75% účasťou na školení.


Prípadová štúdia zahŕňa vyplnenie jednotlivých položiek JCD na základe predložených faktúr za tovar a faktúr za prepravu a poistenie tovaru. Žiadateľ o skúšku musí vedieť:

-          Zatriediť tovar uvedený na faktúre do PPKN a vyhľadať daný tovar v aplikácií TARIC

-          Určiť, či sa na tovar vzťahujú zákazy alebo obmedzenia a vedieť uviesť vyžadované dokumenty

-          Vypočítať colnú hodnotu na základe predložených faktúr

-          Pri prípadovej štúdii na vývoz správne určiť pôvod tovaru a definovať potrebné dokumenty


Úspešným absolvovaním skúšky a získaním osvedčenia táto osoba nadobúda možnosť stať sa osobou zodpovednou za colné záležitosti žiadateľa o status schváleného hospodárskeho subjektu alebo žiadateľa o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch, čím sa jeho úloha v komunikácii s colnými orgánmi stane kľúčovou.


Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka s ďalšími detailmi o školení.


Typ osvedčenia:

„Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie“ podľa § 87b ods. 6 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prihlásenie na školenie: Vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk

Prostredníctvom stránky www.skolenia.sk a následné zaslanie vyplnenej prihlášky na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk


Maximálny počet účastníkov školenia: 20

Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka s ďalšími detailmi o školení.

Cieľová skupina

Školenie „Odborná kvalifikácia podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 Z. z.“ je určené pre osoby zodpovedné za colné záležitosti žiadateľa o získanie statusu schváleného hospodárskeho subjektu alebo žiadateľa o zjednodušené postupy ustanovené v colných predpisoch, napríklad pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov, sprostredkovateľov a iných. Nakoľko školenie je určené pre osoby, ktoré sú zodpovedné za colné záležitosti, nevyhnutnou požiadavkou je veľmi dobrá orientácia v colnej problematike, v colných predpisoch (Colný kódex, delegovacie a vykonávacie nariadenia, zákon č. 199/2004 Z. z.) ako aj potreba orientácie v základnej terminológii a skúsenosti s vybavovaním colných formalít.

Certifikát „Osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky na účely splnenia podmienky odbornej kvalifikácie“ podľa § 87b ods. 6 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Poznámka k cene

Cena nezahŕňa poplatok za vykonanie skúšky (66,-€)

Hodnotenie
Organizátor