Detail kurzu

Verejné obstarávanie - 3 dňové školenie- výklad zákona o VO vrátane najnovších legislatívnych zmien

Actoris System, s.r.o.

Popis kurzu

Výklad zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane novely účinnej od 27.2.2014, nových finančných limitov pre rok 2014, nových skutočností v súvislosti s vytvorením profilu a elektronickej evidencie referencií."

Doplňujúce informácie

Výklad školenia bude obsahovať aj nové úpravy a zmeny vyplývajúce z novely zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia z 28.1.2014 s ú­činnosťou od 27.2.2014

Po absolvovaní tejto prípravy získate osvedčenie o výklade zákona.

Obsah kurzu

Výklad zákona (20 hodín)

Výklad zákona vrátane zmien v legislatíve a v praxi priebežná diskusia

 • zmena vo výnimkách zákona o VO
 • etapy verejného obstarávania
 • stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
 • finančné limity platné pre rok 2014
 • zriadenie profilu
 • zábezpeka jej výška, prepadnutie,vrá­tenie
 • komunikácia medzi realizátormi zákaziek

  a záujemcami,resp. uchádzačmi

 • elektronická evidencia referencií
 • dodatky k zmluvám,res.RD uzatvorených vo VO
 • zmena v zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO
 • podmienky účasti
 • kritéria na hodnotenie ponúk
 • súťažné podmienky
 • elektronická aukcia
 • nadlimitné zákazky
 • podlimitné zákazky
 • najnovšie poznatky v oblasti elektronického trhoviska
 • predkladanie ponúk
 • otváranie ponúk a ich častí
 • hodnotenie podmienok účasti,vyhodno­covanie ponúk a

  určenie ich úspešnosti

 • uzatvorenie zmluvy,resp.rám­covej dohody
 • rozšírenie zrušenia zákazky
 • revízne postupy
 • kaucie a ich výška
 • certifikácia a akreditácia
 • kontroly pred a po uzatvorení zmluvy,resp.RD a kontrola

  ex-ante

 • správna delikty a výška pokút pre realizátorov zákaziek
 • správne delikty a sankcie pre záujemcov,res­p.uchádzačov

Diskusia priebežne

Celkový čas výučby je 24 hodín.

Cieľová skupina

 • verejnosť
 • obstarávateľ
 • verejný obstarávateľ
Poznámka k cene

v cene je zahrnutý kompletný výklad zákona o VO, učebný materiál, občerstvenie, káva, čaj, obedy

Kontaktná osoba

Magdaléna Lipáková
+421 2/433 309 30
actoris@actoris.sk

Hodnotenie
Organizátor