Detail kurzu

Správa registratúry a archív organizácie /novela (č. 403/2023) vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z.,Výklad zákona č.395/2002 Z. z. jeho novela platná od 1.1. 2021, vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.z.,

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

Od 01. 01. 2024 nadobúda účinnosť novela (č. 403/2023) vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Novela vyhlášky prináša viaceré zmeny týkajúce sa vyraďovania registratúrnych záznamov.

Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu – obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/, zabezpečovať správu tejto dokumentácie /registratúry/.

Odborný garant: Mgr. Jana Bauerová, PhD., PhDr. Mária Munková, Mgr. Daniel Kurucár

Obsah kurzu

  • Platné právne predpisy na úseku správy registratúry, hodnotenia a vyraďovania záznamov a archívnej činnosti.
  • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, novela 41/2011Z.z. a 266/2015 Z.z., vyhláška MV SR 628/2002Z. z..
  • Vyhláška MV SR 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu – novela účinná od 1. 1.2021
  • Všeobecné zásady správy registratúry.
  • Povinnosti pôvodcov registratúry.
  • Funkcia a zásady tvorby registratúrneho poriadku a registratúrne­ho plánu.
  • Hodnotenie a vyraďovanie záznamov.
  • Druhy registratúrnych záznamov.
  • Lehoty uloženia.
  • Archívna činnosť v organizáciách.

Cieľová skupina

zamestnanci zodpovední za tvorbu interných noriem a  zabezpečenie správy registratúry. Zákon ukladá povinnosť pôvodcovi registratúry, ktorým je každá právnická osoba, z činnosti ktorej vzniká registratúra /t.j. všetky dokumenty súvisiace s predmetom činnosti daného subjektu: obchodná, účtovná, daňová agenda, agenda vzniknutá v rámci personálnych vzťahov s vlastnými zamestnancami/ zabezpečovať správu tejto dokumentácie.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní seminára. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: rozsiahly študijný materiál, kvalifikovaní lektory, priestory - Bratislava hotel SAFRON

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať