Detail kurzu

Karty bezpečnostných údajov – praktické cvičenia pre následných užívateľov

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je venovaný povinnostiamv súvislosti s platnou chemickou legislatívou ako je Zákon č.67/2010 Z.z., Nariadenie REACH, ale aj povinnostiam uvedených v ustanoveniach Nariadenia CLP, ktoré postupne nahrádzajú Smernicu Rady 67/548/EHS (smernica o nebezpečných látkach) a Smernicu 1999/45/EHS (smernica o nebezpečných prípravkoch). Na seminári sa dozviete aké povinnostisa na Vašu spoločnosť  vzťahujú, čisi ich plníte, aké sankcie môžu byť udelené pri nedodržaní legislatívnych požiadaviek, ale predovšetkým Vám pomôžeme získať celkový pohľad na správu kariet bezpečnostných údajov v podniku, na ich kontrolu a porozumenie a ich aplikáciu v praxi.

Obsah kurzu

Povinnosti v súvislostis platnou chemickou legislatívou

  • Nariadenie REACH ‐  regis­trácia chemických látok a stým spojené rozšírené karty bezpečnostných údajov (expozičný scenár)
  • Povinnosti v ustanoveniachNa­riadenia CLP
  • Princípy klasifikácie chemických látok a zmesí
  • Sankcie ktoré môžu byť udelené pri nedodržaní legislatívnych požiadaviek
  • Celkový prehľad na plnenie povinností v podniku— manažment chemických látok a zmesí v podniku

Cieľová skupina

Pracovníci MSP, obchodných úsekov, manažmentu chemickej bezpečnosti, BOZP a ochrany životného prostredia

Kontaktná osoba

Zuzana Maárová
+421 2/459 437 12
conference@ekotox.sk

Hodnotenie
Organizátor