Detail kurzu

MS Excel – kontingenčné tabuľky a analýzy dát, online cez ZOOM naživo s lektorom (rozsah 1 deň)

LAPIS IT, s.r.o.

Popis kurzu

Nebojte sa kontingenčných tabuliek. Na prvý pohľad vyzerajú komplikovane, ale na ten druhý zistíte, že štatistický pohľad na údaje nemôže byť jednoduchší. Stačí sa len správne opýtať a Excel všetko ostatné vykoná za vás. Využitie v praxi zaručené!

Cieľ kurzu: Hlavným cieľom kurzu je naučiť absolventov analyzovať dáta v prostredí MS Excel s využitím kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov.

Obsah kurzu

Príprava dát na analýzu

 • Pravidlá pre tvorbu kontingenčných tabuliek (KT) – na čo si dávať pozor pri tvorbe KT, v akých prípadoch nie je možné KT vytvoriť, možné problémy so zdrojovými údajmi
 • Príprava a kontrola databázy so zdrojovými údajmi

Vytvorenie kontingenčných tabuliek

 • Možnosti vytvorenia KT, použitie odporúčaných KT
 • Tvorba KT na novom hárku alebo na existujúcom hárku
 • Aktualizácia údajov v KT
 • Zmena zdrojových údajov – pridanie nových riadkov alebo stĺpcov
 • Možnosti definovania zdrojových údajov pre hromadnú aktualizáciu viacerých KT – použitie rozsahu, dynamickej tabuľky alebo pomenovania údajov

Návrh kontingenčných tabuliek

 • Spôsoby rozvrhnutia KT a možnosti ich využitia
 • Transponovanie KT
 • Premenovanie polí a položiek
 • Zobrazenie a skrytie podrobností v KT
 • Nastavenie vlastností KT

Analýzy dát pomocou KT

 • Princípy a postupy komplexných analýz dát pomocou KT
 • Použitie súhrnných funkcií – počet, suma, priemer, najnižšia hodnota, najvyššia hodnota atď.
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz číselných i dátumových údajov
 • Možnosti zmeny súhrnných funkcií

Formátovanie KT

 • Automatický formát – použitie štýlov KT a možnosti ich úprav
 • Čoho sa vyvarovať pri manuálnom formátovaní KT
 • Definovanie vlastností číselných formátov
 • Zobrazenie rozloženia KT v stručnom formáte, formou prehľadu alebo vo forme tabuľky, opakovanie označenia položiek
 • Nastavenie spôsobu zobrazenia prázdnych a chybných hodnôt

Zoraďovanie údajov v KT

 • Zoraďovanie údajov v KT podľa jednotlivých úrovní
 • Zoraďovanie podľa celkových súčtov alebo medzisúčtov
 • Zoraďovanie údajov v riadku
 • Zoraďovanie podľa vlastného kľúča

Filtrovanie údajov v KT

 • Filtrovanie priamo v KT – podľa menoviek alebo podľa hodnôt
 • Použitie filtra zostavy
 • Rýchly filter a časová os

Zoskupovanie údajov v KT

 • Zoskupovanie dátumových údajov podľa mesiacov, štvrťrokov, dní, vlastných intervalov
 • Zoskupovanie číselných údajov do intervalov
 • Zoskupovanie textových údajov
 • Oddeľovanie dát, viacúrovňové zoskupovanie dát

Vlastné výpočty v KT

 • Tvorba medzisúčtov a rozdielov
 • Percentuálne výpočty
 • Výpočet kumulatívnych hodnôt a rozdielov
 • Zobrazenie poradia hodnôt
 • Tvorba vlastných výpočtových polí a výpočtových položiek
 • Používanie funkcií pre získavanie údajov z KT priamo na hárku (funkcia GETPIVOTDATA)

Dátový model

 • Dátové modely je možné použiť od verzie Excel 2013
 • Využitie dátových modelov pre spojenie viacerých zdrojov
 • Nastavenie a úprava relačných vzťahov

Kontingenčné grafy

 • Grafická analýza dát pomocou kontingenčných grafov
 • Poukázať na rozdiely oproti bežným grafom
 • Vytvorenie kontingenčného grafu z kontingenčnej tabuľky
 • Najčastejšie využívané grafy – stĺpcový, koláčový, čiarový
 • Využitie skladaných grafov – vhodný nástroj pre zobrazenie údajov z KT
 • Nastavenia kľúčových vlastností kontingenčných grafov
 • Zmena rozloženia polí v kontingenčných grafoch
 • Úprava vzhľadu kontingenčných grafov
 • Ako prehľadne zobraziť v grafe rádovo odlišné hodnoty použitím vedľajšej osi

Použitie podmieneného formátovania v KT

 • Pravidlá pre korektné nastavenie podmieneného formátovania v KT
 • Nastavenie podmienky pre číselné hodnoty
 • Potrebná úprava podmienok, aby sa zachovali aj po aktualizácii KT

Riešenie prípadových štúdií

 • Riešenia praktických príkladov zamerané na precvičovanie jednotlivých tém

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí potrebujú spracovať pravidelné reporty, manažéri, plánovači, pracovníci logistiky, ekonómovia, vedúci oddelení. 

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

V cene školenia je zahrnuté osvedčenie a elektronická príručka. Cena je uvedená za 1 osobu.

Kontaktná osoba


0904 406 653
lapis@lapis.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať