Detail kurzu

PRINCE2®, P3O®, MSP® Foundation a Practitioner, PMI® - základy a príprava na certifikáciu PMP® alebo CAPM®, IPMA, CCPM, TOC

POTIFOB, s.r.o.

Popis kurzu

Poskytujeme verejné i vnútrofiremné školenia projektového riadenia zamerané na metodiky PRINCE2,IPMA, PMI, MSP – Managing Successful Programmes, P3O – Portfolio, Programme & Project Offices.

Bližšie informácie o našich školeniach vrátane cien otvorených školení nájdete na našej webstránke http://www.potifob.sk/kurzy.

Medzi naše štandardné kurzy patria:

 • certifikačný kurz PRINCE2 Foundation
 • certifikačný kurz PRINCE2 Practitioner
 • kombinovaný certifikačný kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner
 • Úvod do PRINCE2
 • Základy projektového riadenia podľa metodiky PMI
 • Príprava na certifikáciu PMI PMP/CAPM 1. a 2. časť
 • certifikačné kurzy MSP Foundation, Practitioner a Advanced Practitioner
 • certifikačné kurzy P3O Foundation a Practitioner

Obsah kurzu

PRINCE2 Foundation a Practitioner sú medzinárodne akreditované certifikačné kurzy podľa najnovšej verzie tejto celosvetovo vedúcej metodiky projektového riadenia – PRINCE2.

Cieľom kurzu PRINCE2 Foundation je objasniť účastníkom filozofiu, princípy, témy i procesy PRINCE2 a pripraviť ich na medzinárodnú skúšku PRINCE2 Foundation, ktorú absolvujú v rámci kurzu.

Cieľom kurzu PRINCE2 Practitioner je, aby sa účastníci:

 • naučili aplikovať PRINCE2 na riadenie projektu v prostredí podporujúcom túto metodiku
 • pripravili na absolvovanie medzinárodnej skúšky PRINCE2 Practitioner, ktorú absolvujú na záver kurzu.

Cieľom školenia Úvod do PRINCE2 je stručne predstaviť metodiku projektového riadenia PRINCE2, jej princípy, procesy a témy, ako aj rozdelenie projektových rolí a zodpovedností podľa metodiky PRINCE2.

Školenie Príprava na certifikáciu PMI PMP/ CAPM – 1. časť poskytuje účastníkom základné vedomosti a znalosti potrebné na úspešné riadenie projektov v súlade s PMI PMBOK Guide, ktorý je jedným z globálne najpoužívanejších štandardov projektového manažmentu. Účastníci sa oboznámia so základnou terminológiou projektového riadenia podľa PMI, nadobudnú prehľad o organizačnom usporiadaní projektov, procesoch projektového riadenia podľa PMI, aktivitách, ktoré je v týchto procesoch potrebné vykonať, ich vstupoch, výstupoch, najdôležitejších nástrojoch a technikách. Toto školenie slúži ako prvá časť prípravy na certifikáciu odborníka na projektové riadenie podľa metodiky PMI – úrovne PMP a CAPM.

Druhú časť prípravy na tieto skúšky tvorí rovnomenný kurz zahŕňajúci:

 • predstavenie skúšok PMP a CAPM, vysvetlenie nárokov a prihlasovacieho procesu
 • obdržanie učebníc na prípravu na skúšku a inštrukcií pre samoštúdium
 • nácvik praktickej aplikácie vybraných nástrojov a techník PMI na cvičné projekty prinesené študentmi.

MSP (Managing Successful Programmes) Foundation, Practitioner a Advanced Practitioner sú akreditované certifikačné kurzy podľa najnovšej verzie tejto celosvetovo vedúcej metodiky riadenia programov. Ich účastníci nadobudnú vedomosti potrebné na riadenie programov v súlade s touto metodikou a v rámci kurzov absolvujú aj certifikačné skúšky. MSP má rovnakého autora ako PRINCE2 a obe tieto metodiky sú navzájom úzko previazané.

P3O Foundation a Practitioner sú akreditované certifikačné kurzy, v rámci ktorých účastníci získajú vedomosti potrebné na vybudovanie a prevádzku kancelárie/í riadenia portfólií, programov a projektov (Portfolio, Program Project Offices – P3O) v súlade s metodikou P3O a absolvujú certifikačné skúšky P3O Foundation a/ alebo Practitioner. P3O má rovnakého vlastníka ako PRINCE2 a MSP, pričom tieto tri štandardy sú navzájom kompatibilné.

Cieľom kurzu Príprava na certifikáciu IPMA je kvalitne pripraviť absolventov na zloženie rovnomenných certifikačných skúšok úrovne (A-D) zodpovedajúcej jeho skúsenostiam a praxi s riadením projektov.

PRINCE2®, MSP®, P3O® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc. IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association. © 2009–2014 POTIFOB, všetky práva vyhradené.

Cieľová skupina

 • súčasní i budúci projektoví manažéri
 • pracovníci kancelárií riadenia projektov a projektových kancelárií (PMO/P3O)
 • vedúci tímov realizujúcich projekty
 • programoví manažéri
 • línioví manažéri prichádzajúci do styku s projektami
 • záujemcovia o získanie medzinárodných certifikátov PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, PMI PMP, PMI CAPM,IPMA,MSP Foundation, MSP Practitioner, MSP Advanced Practitioner, P3O Foundation, P3O Practitioner.
Certifikát podľa typu kurzu: medzinárodné certifikáty PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, P3O Foundation, P3O Practitioner, MSP Foundation, IPMA, MSP Practitioner, MSP Advanced Practitioner, potvrdenie o absolvovaní kurzu (uznávané PMI) Poznámka k cene

Uvedená je štandardná cena kurzu PRINCE2 Foundation. Poskytujeme množstevné zľavy a pre certifikačné kurzy PRINCE2, MSP i P3O záruky najlepšej ceny, kvality, termínu i udržania know-how. Ceny a termíny všetkých školení viď www.potifob.sk/kalendar

Kontaktná osoba

Ing. Monika Ondeková
+421 2/452 410 00
ondekova@potifob.com

Hodnotenie
Organizátor