Detail kurzu

Riadenie rizík (ISO 31000) pri aplikácii nových požiadaviek noriem manažérskych systémov z roku 2015

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je zamerané na riadenie rizík podľa normy ISO 31000:2009 a spôsob aplikácie tejto normy v zavedenom manažérskom systéme

Obsah kurzu

  • prestavenie normy ISO 31000:2009
  • popis princípov manažérstva riadenia rizík podľa normy ISO 31000
  • popis procesu riadenia rizík podľa normy ISO 31000 – identifikácia rizík, analýza rizík, hodnotenie rizík a zaobchádzanie s rizikom
  • vysvetlenie integrácie systému manažérstva rizík a príležitostí s viacerými systémami manažérstva (kvality, environmentu, informačnej bezpečnosti, …) v organizácii
  • čo prinesie zavedenie systému manažérstva rizík organizáciám v praxi
  • sumarizovanie metód, ktoré sú vhodné na aplikáciu riadenia rizík v organizácii

Cieľová skupina

Školenie je určené:

  • všetkým manažérom, vedúcim pracovníkom a zainteresovaným, ktorí vo firmách zabezpečujú udržiavanie systémov manažérstva,
  • interným audítorom pre systémy manažérstva,
  • tým absolventom našich školení, ktorí v minulosti absolvovali školenia objasňujúce požiadavky normy ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, atď.,
  • iným, ktorí majú záujem o riadenie rizík vo svojej organizácii
Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 905 866 663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor