Detail kurzu

Zážitková škola efektívneho leadership-u v praxi (14 tematických celkov)

Espiral, s.r.o.

Popis kurzu

Dovoľte mi, prosím predstaviť Vám, ponuku na zážitkový intenzívny skupinový/indi­viduálny tréning a mentoring. Tréning profesionálneho a osobnostného rozvoja, je zostavený na základe osvedčených skúseností pre moderne zmýšľajúceho manažéra.

Intenzívny, interaktívny tréning rozdelený na záujmové oblasti, organizujeme za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, pre úspešné pôsobenie v profesionálnej i osobnej sfére, prihliadajúc na osobnostný potenciál a súčasné vedomosti a zručnosti účastníka kurzu:

 • Doplnenie a zdokonalenie manažérskych nástrojov, získanie stability a načerpanie ideálneho pracovného elánu
 • Eliminovanie stresu, ktorého zdrojom býva i ľudské nedorozumenie, z dôvodov nepôsobivej komunikácie, neschopnosti aktívne počúvať, či vystupovať zdravo asertívne
 • Zdokonalenie a rozvinutie riadiacich, motivátorskych, komunikačných schopností a zručností, negociácia a účinné riadenie konfliktov
 • Budovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie organizovanosti, kreatívnosti a intuitívnosti
 • Zoptimalizovanie firemných procesov v oblasti administratívneho manažmentu a HR
 • Dosahovaním vytýčených cieľov dať životu zmysel a orientáciu
 • Poznanie svojej hodnoty skutočnej identity, získanie stability a ako i tvorba dobrej atmosféry na pracovisku

Obsah kurzu

Jazyk vzdelávania: slovenský, možnosť tlmočiť do nemčiny, angličtiny (s príplatkom)

Rozsah tréningu: = 1 blok (tematický celok) – 8 hodín výber blokov a termínov individuálne – na objednávku podľa Vašich potrieb a vzájomnej dohody

 1. TOP základy efektívnej komunikácie a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení
 2. Asertivita prepojená s empatiou, asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu, asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu, pre súhru v partnerstve
 • asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých, schopnosť prijímať a vyjadrovať kritiku, schopnosť riadiť rozhovor
 • zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb, prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • reč tela a asertívne mimoslovné správanie
 1. Negociácia, rokovacie a vyjednávacie techniky, umenie WIN : WIN
 • možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • Moderný leadership – leadri, ktorí menili svet nás povedú
 1. Efektívny time management v živote i v práci – poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
 • Správna organizácia svojho pracovného priestoru, časového kalendára, správa kontaktov, networking
 1. Porada ako efektívny nástroj riadenia v praxi – profesionálne organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, písanie zápisnice.
 • Najčastejšie chyby, účelné pravidlá (v zmysle správneho zadefinovania úloh a určenie ich majiteľov), podnety pre moderný „leadership“
 1. Presvedčivá prezentácia idei, zásady dobrej prezentačnej techniky
 • eliminácia strachu
 • ako vytvoriť dobrý prvý dojem a získať si poslucháčov
 • ako si svoju reč skutočne užiť
 1. Self coaching – Poznanie a riadenie vlastných cieľov
 • motivácia, ďalší osobnostný rozvoj
 • stanovovanie cieľov podľa SMARTER
 • efektívne uplatňovanie modelu GROW pri hľadaní možností a pomenovávaní si strategických kro­kov
 1. Efektívne organizovanie chodu kancelárie v spolupráci so svojou asistentkou, komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci manažéra s asistentkou i s celým vedením spoločnosti
 2. TOP príprava, organizovanie a prehľadné vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia
 • nastavenie, optimalizácia procesov v administratívnom manažmente
 1. Budovanie happy team-u
 • Ako zabezpečiť a udržať dobrú atmosféru na pracovisku
 • Tipy a triky úspešného lídra, motivácia členov tímu
 1. Nábory, obdobie adaptácie pracovníka
 • príprava adaptačných a hodnotiacich plánov, priebeh hodnotiacich pohovorov
 • hodnotenie pracovných výkonov
 • prepúšťanie zamestnancov, Outplacement
 1. Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie
 • Profesionálne telefonovanie, reprezentatívna E-mailová komunikácia v zmysle zásad hospodárskej korešpondencie
 1. Zvládanie vypätej situácie
 • odbúravanie strachu, stresu, napätia
 • získanie stability, nadobúdanie vnútornej rovnováhy
 • ako si zabezpečiť flow
 1. MS OFFICE – TOP techniky pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka (až po úroveň expert):
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS Outlook
 • MS PowerPoint

Cieľová skupina

 • riaditelia, konatelia, manažéri, tím lídri, vedúci útvarov a divízií

Forma vzdelávania:

 • prednáška, trénovanie, demonštrácia a simulácia
 • diskusia, interakcia
 • koučovací prístup, čistý koučing
Poznámka k cene

Suma skupinového vzdelávania (max 6 os), Cena individuálneho tréningu a mentoringu je 250,-€/8 hod., pri výbere 3 a viac dní (200,-€/deň)

Hodnotenie
Organizátor