Detail kurzu

ONLINE - Verejné obstarávanie z pohľadu vládneho auditu

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov semináru s pohľadom vládneho auditu na procesy a postupy v oblasti verejného obstarávania, najmä pri zákazkách zadávaných v rámci projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov  a iných zdrojov poskytnutých zo zahraničia. Ďalším cieľom školenia je oboznámiť účastníkov seminára s najčastejšími zisteniami z vládnych auditov, auditov Európske komisie a auditov Európskeho dvora audítorov. Predmetom školenia bude aj oblasť konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

Obsah kurzu

  1. Úvod do problematiky seminára, základné pojmy, postavenie a zodpovednosť orgánu auditu
  2. Výkon vládnych auditov
  3.  Pravidlá a postupy v oblasti verejného obstarávania s pohľadu verejného obstarávateľa a z pohľadu vládneho auditu
  4. Najzávažnejšie a najčastejšie nedostatky identifikované orgánom auditu
  5. Najzávažnejšie a najčastejšie nedostatky identifikované EK/EDA
  6. Konflikt záujmov a indície na protisúťažné praktiky a podvody, diskusia     

Cieľová skupina

určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, kontrolórov
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor