Detail kurzu

ONLINE - Podmienky účasti vs. osobitné podmienky zmluvy, aj pri účasti zahraničných dodávateľov. Ako preukázať podmienky účasti dodávateľa, subdodávateľa, „inej osoby“ a v prípade spoločných ponúk.

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Podmienky účasti podľa § 32 až § 36 ZVO skúmajú a overujú skutočnosti z minulej činnosti záujemcov a uchádzačov, podmienky plnenia zmluvy podľa § 42 ZVO určujú požiadavky na budúce plnenie zmluvy. Môžu byť podmienky účasti požiadavkou na predmet zákazky alebo osobitnou podmienkou zmluvy ? Rozhodovacia prax v uvedenej problematike.

Obsah kurzu

  • 4 meritórne časti súťažnej dokumentácie

  • Zákonné ustanovenia upravujúce podmienky účasti, predmet zákazky a predzmluvné podmienky zmluvy, kritériá, význam jednotlivých inštitútov, aplikácia v praxi

  • Posudzovanie charakteru, účelu a zákonnosti konkrétnej podmienky účasti

  • Čo sa príslušnou podmienkou (uložením povinnosti, predložením dokladu a pod.) sleduje, na aký účel má konkrétna podmienka slúžiť alebo akú skutočnosť má preukazovať, tak aby nedochádzalo k zamieňaniu jednotlivých inštitútov

  • Podmienky účasti, opis predmetu zákazky a osobitné podmienky plnenia zmluvy/podmienky plnenia zmluvy – odlišnosti z pohľadu ich zákonnej úpravy a účelu

  • Preukazovanie podmienok účasti uchádzača/dodávateľa, subdodávateľa, „inej osoby“ a v prípade spoločných ponúk

  • Rozhodovacia prax -  napr. ÚVO č. 7876-6000/2018-OD/5 zo dňa 22. 08. 2018, Rada ÚVO č. 10930-9000/2018 z 23.10.2018, Rada ÚVO č. 6693-9000/2018 zo dňa 09. 07. 2018; rozhodnutia súvisiace, ktoré je vhodné brať v úvahu: KS Bratislava sp. zn: 2S/250/2009 - princíp transparentnosti predstavuje hlavnú zásadu pre celé verejné obstarávanie; sp. zn.: 2S/131/2011 - Výklad pojmu diskriminácia pre účely verejného obstarávania; Nejvyšší správní soud ČR sp. zn.: 2 Afs 86/2008 – 222 - Posouzení nabídek z hlediska splnění všech zadávacích podmínek předchází jejich následnému hodnocení a mnohé ďalšie.

  • Vaše problémy a otázky. 

Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO - stredne pokročilí, pokročilí, uchádzači, záujemcovia, dodávatelia
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor