Detail kurzu

OSOBY NA OPRAVU VTZ PLYNOVÝCH SKUPINY A - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základná odborná príprava na opravu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia skupiny A je v zmysle schváleného projektu. Účastník základnej odbornej prípravy kurzu  získa  písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na opravu VTZ plynových s vysokou mierou ohrozenia – skupiny A podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti. Po úspešnom absolvovaní získa účastník OSVEDČENIE vydaný Technickou inšpekciou. Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpečnostnotechnickými požiadavkami môže len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie. Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.


Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 04.3 - Výchova  a vzdelávanie osôb na opravu s vysokou mierou ohrozenia pracujúcich s nebezpečnými plynmi v celkovom rozsahu 12 hod.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré budú opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie plynové skupiny A.
Certifikát Osvedčenie Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz - odborná príprava a všetky poplatky, vrátane vybavenia osvedčenia a skúšky oprávnenou právnickou osobou

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor