JUMA Trenčín s.r.o.

Výchova, vzdelávanie a služby BOZP, OPP a PZS. 

Všetky aktivity firmy v oblasti výchovy a vzdelávania z bezpečnosti a ochrany práce sú riadne akreditované Národným inšpektorátom práce a MV SR, MŠVVaŠ SR kde na každú ponúkanú vzdelávaciu aktivitu vlastníme predpísané oprávnenie.

Lektori: interní aj externí, každý jeden z nich spĺňa príslušnú kvalifikáciu a odbornosť. Zamestnanci našej spoločnosti sú autorizovaní bezpečnostní technici a technici požiarnej ochrany, revízni technici, čím je zaručená kvalita a objektivita v oblasti ponúkaných služieb.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín