Detail kurzu

OSOBY NA OBSLUHU POHYBLIVEJ PRACOVNEJ PLOŠINY NA PODVOZKU S MOTOROVÝM POHONOM S VÝŠKOU ZDVIHU NAD 1,5 M - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základný kurz osôb na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m  v zmysle schváleného projektu. Účastník kurzu  získa  písomný doklad o absolvovaní odbornej prípravy na samostatnú obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m podľa požadovaného rozsahu, na základe ktorého absolvuje skúšky u oprávnenej právnickej osoby v priestoroch našej spoločnosti (my spolupracujeme s Technickou inšpekciou). Po úspešnom absolvovaní získa účastník preukaz vydaný Technickou inšpekciou. Podľa stanoviska NIP sa jedná o obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom
s výškou zdvihu nad 1,5 m, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách (má pridelenú ŠPZ). Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 03.2 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m v celkovom rozsahu 10 hod.

Cieľová skupina

Osoby, ktoré budú obsluhovať pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m. 
Certifikát Preukaz Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz a všetky poplatky, vrátane vybavenia preukazu a skúšky oprávnenou právnickou osobou

Hodnotenie
Organizátor