Detail kurzu

ONLINE - „Abeceda eurofondového verejného obstarávania, vrátane aktuálnych noviniek

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Seminár je určený predovšetkým prijímateľom príspevku z fondov EÚ, ktorí sú po schválení projektu povinní realizovať verejné obstarávanie, čo je spojené s povinnými kontrolami. Prijímatelia tak získajú kompletný prehľad o nastavení systému kontroly, ako aj o nedostatkoch, ktorým sa majú vyhnúť pri zadávaní zákaziek, ako aj pri predkladaní dokumentácie na kontrolu, prípadne pri riešení finančných opráv za identifikované chyby. Zároveň je seminár rovnako vhodný pre všetky kontrolné orgány (riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, orgán auditu a úrad vládneho auditu, ÚVO, NKÚ atď.), ktoré prichádzajú do kontaktu s kontrolou eurofondových zákaziek verejného obstarávania a v prípade identifikovaných nedostatkov uplatňujú sankcie. A v neposlednom rade je seminár určený aj pre konzultačné spoločnosti, ktoré svoje odborné poradenské služby poskytujú ako prijímateľom, tak aj subjektom podieľajúcim sa na implementácii projektov, financovaných z fondov EÚ.Obsah kurzu

Ø  Kontrola eurofondovej zákazky krok za krokom

ü  Prehľad pravidiel pre kontrolu eurofondových zákaziek verejného obstarávania podľa nového Systému riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020 (verzia 9)

ü  Aké pravidlá má prvá ex-ante kontrola, druhá ex-ante kontrola a ex-post kontrola

ü  Ako sú osobitné pravidlá pre kontrolu zákaziek s nízkymi hodnotami?

ü  Ako je to s kontrolou zákaziek zadávaných cez elektronické trhovisko a kontrolujú sa aj dodatky k zmluvám?

ü  A čo výnimky? Ako musí prijímateľ postupovať, ak zadáva zákazku, na ktorú sa pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní?

ü  Pravidlá pre zákazky zadávané dotovanými podnikateľmi, ktorí získajú 50% a menej finančných prostriedkov z fondov EÚ

ü  Aktuálne novinky v systéme kontroly eurofondových zákaziek (novinky pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazky, pri zákazkách s nízkou hodnotou a mnohé ďalšie)

ü  Predstavenie novej verzie 9 Systému riadenia EŠIF a aktualizovaných metodických pokynov CKO k verejnému obstarávaniu

ü  Spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie a Protimonopolným úradom SR

 

Ø  Finančné opravy (korekcie) za nedostatky vo verejnom obstarávaní – predstavenie základných, ale aj nových pravidiel

ü  Európska komisia vydala 14.mája 2019 nové Usmernenie k určeniu finančných opráv, ako sa premietlo do našich pravidiel?

ü  Môžeme si ako členský štát určiť vlastné pravidlá, ktorými sa bude riadiť udeľovanie korekcií?

ü  Kompletné predstavenie Metodického pokynu CKO č. 5 k finančným opravám

ü  Kedy je možné znížiť výšku korekcie

ü  Nové typy porušení spojených s finančnými opravami

ü  Postup riadiaceho orgánu pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF

 

Ø  Čo považujú slovenské kontrolné orgány (riadiace orgány, orgán auditu, ÚVO) a čo audity Európskej komisie za nedostatky vo verejnom obstarávaní, ktoré majú za následok finančné opravy?

ü  Zistenia z praxe od našich národných kontrolných orgánov (riadiace orgány, ÚVO, orgán auditu)

ü  Aké najčastejšie nedostatky sa vyskytujú pri určovaní podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo vo fáze vyhodnotenia ponúk?

ü  Zistenia z auditných misií Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov

ü  Modelové prípady – nájdite chybné verejné obstarávanie (praktické cvičenie, kde budeme hľadať chyby vo verejnom obstarávaní)

 

Ø  Zmeny v zákone o verejnom obstarávaní za uplynulé obdobie z pohľadu fondov EÚ

 

Ø  Overovanie hospodárnosti a konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní

ü  Aké nástroje poznáme na overenie hospodárnosti? Je možné použiť ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti? Ak áno, za akých podmienok?

ü  Čo je to konflikt záujmov a ako sa posudzuje?

ü  Aká je hranica medzi potenciálnym a preukázaným konfliktom záujmov?

ü  Pohľad ÚVO a Európskej komisie


Cieľová skupina

Prijímatelia a žiadatelia o príspevok z eurofondov, verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci štátnej správy, samosprávy, uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, zástupcovia konzultačných firiem pre EÚ fondy, advokáti.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor