Detail kurzu

ONLINE - Praktické príklady zadávania podlimitnej zákazky (§ 112) a zákazky s nízkou hodnotou (§ 117) - workshop.

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Naše školenia pokračujú formou online seminárov v rovnakých termínoch až do odvolania.

Praktický postup zadávania podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou s akcentom na zmeny. Zameriame sa na celý proces verejného obstarávania podlimitnej zákazky bez EKS, na jednotlivé inštitúty, na zmeny v zákonnej úprave, na aplikáciu z pohľadu rozhodovacej praxe ÚVO. Na simulovanom príklade budeme zadávať zákazku s nízkou hodnotou a vysvetlíme, aké sú zmeny zadávania zákazky s nízkou hodnotou.


Obsah kurzu

  • Podlimitné zákazky a jednoducho zložité zákazky s nízkou hodnotou z hľadiska finančných limitov a pravidlá pre ich zadávanie. Aký má dopad zvýšenie finančných limitov na výber jednotlivých postupov verejného obstarávania.
  • Súťažné podklady pre podlimitnú zákazku a pre ZsNH, oznámenia a výzvy – čo má byť ich obsahom, aké sú zákonné lehoty.
  • Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti zo strany uchádzačov ich subdodávateľov a iných osôb, prostredníctvom ktorých preukazuje uchádzač zdroje alebo kapacity, ako vyhodnocovať ponuky v rámci určených kritérií na vyhodnotenie – zápisnice a ich obsah. Aké zmeny v osobnom postavení dodávateľov podľa § 32 priniesla novela zákona proti byrokracii a novela ZVO.
  • Žiadosť o vysvetlenie, žiadosť o nápravu, námietka.
  • Ako formulovať návrh zmluvy, čo musí byť jej obsahom
  • Postup kontroly splnenia osobitných podmienok zmluvy zo strany úspešného uchádzača a súčinnosť úspešného uchádzača podľa ZVO
  • RPVS - podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou
  • Vaše problémy a otázky.


Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov a všetkých ktorí majú o problematiku záujem.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady na lektora, platforma na online školenia, telefonická podpora, materiály pre účastníkov

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor