Detail kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Fire Center s.r.o.

Popis kurzu

Kurz prebieha počas 3 týždňov: 

Prvý kurz ZOP TPO:

1. 15.04. - 19.04.2024

2. 29.04. - 03.05.2024

3. 13.05. - 17.05.2024

Druhý kurz ZOP TPO:

1. 11.11. - 15.11.2024

2. 25.11. - 29.11.2024

3. 09.12. - 13.12.2024

Na kurz je nevyhnutné sa prihlásiť cez https://www.firecenter.sk/op/prihlaska/


Obsah kurzu


  • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 120 hodín (3 týždne),
  • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na krajskom riaditeľstve hasičského záchranného zboru (podľa miesta bydliska žiadateľa) a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,
  • hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti technika požiarnej ochrany,
  • obsahom základnej odbornej prípravy tiež problematika skladovania a manipulácie s horľavými látkami, činností spojených so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, protipožiarna bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzke elektrických, tepelných, technických a technologických zariadení, problematika procesov horenia a jednotlivé spôsoby hasenia, ako aj úlohy a postavenie hasičských jednotiek a nasadzovanie síl a prostriedkov pri zdolávaní požiarov,

Cieľová skupina

  • Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať fyzická osoba, ktorá má najmenej úplne stredné vzdelanie
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany Poznámka k cene

Na kurz je nevyhnutné sa prihlasiť cez odkaz: https://www.firecenter.sk/op/prihlaska/

Hodnotenie
Organizátor