Detail kurzu

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych predpisov, ktoré súvisia so správou daní a z nich vyplývajúcich práv a povinností pre daňové subjekty. Účastníkom školenia budú predstavené základné pojmy súvisiace so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • základné pojmy,
 • elektronické doručovanie,
 • registračná a oznamovacia povinnosť,
 • práva a povinnosti daňových subjektov vyplývajúce z jednotlivých konaní (daňová kontrola, miestne zisťovanie, daňové konanie, daňové exekučné konanie).

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

 • základné pojmy,
 • DPFO (predmet dane, oslobodenie od dane),
 • DPPO (predmet dane, oslobodenie od dane,
 • spoločné ustanovenia pre DP (sadzba dane, daňové výdavky, odpisy),
 • vyberania a platenie dane.

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:

 • základné pojmy,
 • registračná povinnosť, dobrovoľná registrácia,
 • zdaniteľné obchody,
 • základ dane a sadzba dane,
 • povinnosti osôb povinných platiť daň.

Cieľová skupina

Fyzické osoby, alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí začínajú s podnikateľskou činnosťou, plánujú vykonávať podnikateľskú činnosť a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Hodnotenie
Organizátor