Detail kurzu

ONLINE - Infozákon: aktuálne novely a riešenia najčastejších problémov z praxe štátnej správy a samosprávy

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom je:

Oboznámiť sa so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Infozákon) v aktuálnom znení troch noviel z roku 2022, vrátane čerstvej dôležitej novely platnej od 6. 12. 2022 (zák. č. 428/2022 Z.z.), ktorá nadobudne účinnosť dňa 1. 1. 2023.

Ozrejmiť najčastejšie aplikačné problémy povinných osôb s týmto zákonom a odporučiť praktické riešenia poskytnúť konkrétne odpovede na otázky účastníkov.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 


Obsah kurzu

Novela zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) účinná od 1. 1. 2023 – zmeny v sprístupňovaní informácií na žiadosť

Novela Infozákona účinná od 1. 8. 2022 – tzv. opakované použitie informácií

Novela Infozákona účinná od 31. 3. 2022 – povinné zverejňovanie zmlúv

Najčastejšie problémy povinných osôb pri sprístupňovaní informácií podľa Infozákona

Šikanózne infožiadosti a zneužívanie práva na informácie - možnosti právnej ochrany

Prehľad často porušovaných informačných povinností vyplývajúcich z Infozákona – riešenia a praktické návody

Časté problémy povinných osôb pri zverejňovaní (zmluvy, objednávky, faktúry, dokumenty)

Sankcie za nedodržanie Infozákona - prokuratúra, priestupkové konanie, súd 

Odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, mestá, mestské časti a samosprávne kraje, všetky rozpočtové a príspevkové organizácie, ďalšie povinné osoby v zmysle Infozákona
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať