Detail kurzu

ONLINE - Verejné obstarávanie pre začiatočníkov vrátane zmien – 2 dňové školenie

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s aktuálnou právnou úpravou zadávania zákaziek v SR aj v zmysle rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie. 

Obsah kurzu

   1. deň:

Základné  povinnosti, princípy  vo verejnom obstarávaní, základné pojmy

Prípravné trhové konzultácie

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky – ako správne stanoviť cenu, možnosti a spôsoby výpočtu

Aktuálne platné finančné limity  a podľa toho stanovenie postupu zadávania zákazky

Výnimky zo zákona – s akými sa najčastejšie môžete stretnúť

Zákazky malého rozsahu – aké sú to

Zákazky s nízkou hodnotou – najčastejšie chyby pri týchto zákazkách, vzorové výzvy na predkladanie ponúk, možnosti zadávania, oslovenie dodávateľov, aj vyhodnotenie takýchto zákaziek

Podlimitné zákazky s využitím el. trhoviska ( EKS)

Súhrnné správy o zákazkách, spôsob ich vypĺňania

Vyhotovenie referencií pre dodávateľov

 

     2. deň:

Stanovenie a vyhodnotenie podmienok účasti

Opis predmetu zákazky, aké požiadavky na predmet zákazky možno stanoviť, ako ich vyhodnotiť

Rozdelenie, spájanie zákaziek – kedy treba zákazky spojiť do jednej a kedy naopak rozdeliť zákazku na časti , čo sú to kódy CPV

Kritériá na vyhodnotenie ponúk – najnižšia cena a iné najbežnejšie kritériá a spôsob ich vyhodnotenia

Inštitút zábezpeky ponúk-  lehoty, spôsoby predkladania

Komisia na vyhodnotenie ponúk 

Cieľová skupina

určený pre: začiatočníkov , stredne pokročilých, pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov. Nie je vylúčená účasť aj dodávateľov

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor