Detail kurzu

Poznatky a skúsenosti z praxe pre interných audítorov a manažérov kvality (ISO/IEC 17025:2017)

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Seminár je určený pre absolventov kurzov so zameraním na problematiku interných auditov alebo manažéra kvality v zmysle normy ISO/IEC 17025. Predpokladom na efektívne zaradenie účastníkov do seminára je praktický výkon funkcie audítora kvality alebo manažéra kvality minimálne dva roky.

Obsah kurzu

  • vybrané požiadavky normy ISO/IEC 17025 a ich uplatňovanie v laboratórnej pra­xi
  • audítorský tím – metodika efektívneho preverovania na mieste, kritické oblasti
  • PANELOVÁ DISKUSIA – prezentácia konkrétnych poznatkov a problémov z činnosti interného audítora a manažéra kvality, výmena skúseností
  • činnosť manažéra kvality v organizáciách s viacerými pracoviskami, organizácia interných auditov na týchto pracoviskách
  • identifikácia oblastí na zlepšovanie
  • efektívnosť a monitoring zrealizovaných nápravných a preventívnych opatrení, filozofia preskúmania systému manažérstva manažmentom laboratória

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu interného audítora alebo manažéra kvality v skúšobných ako aj kalibračných laboratóriách, ktoré majú právnu subjektivitu alebo sú organizačnou súčasťou iného subjektu.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor