Detail kurzu

Metrológia teploty a postupy kalibrácie/Odporové snímače teploty/Termoelektrické snímače teploty

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania. Účastník kurzu získa vedomosti o teplote ako o fyzikálnej veličine, o merateľnosti teploty, o zabezpečení jednotnosti a presnosti merania teploty, o spôsobe a metódach merania teploty, o kalibrácii jednotlivých druhov meradiel teploty kontaktným aj bezkontaktným spôsobom a vyhodnocovaní meraní vrátane výpočtu neistôt. Ďalej získa vedomosti o metrologickej terminológii a legislatíve a absolvuje laboratórne cvičenia s praktickou kalibráciou meradiel teploty.

Obsah kurzu

Kurz pre odporové snímače teploty, sklené teplomery, termoelektrické snímače teploty :

 • Teplota ako fyzikálna veličina, teplotná stupnica, základné princípy merania teploty
 • Základy teórie neistôt
 • Metrologická legislatíva
 • Sklené teplomery
 • Termoelektrické snímače teploty, princíp činnosti
 • Typy termoelektrických snímačov teploty, charakteristiky, konštrukčné vyhotovenie
 • Kalibrácia termoelektrických snímačov teploty
 • Meranie teploty termoelektrickým snímačom
 • Konštrukčné vyhotovenie odporových snímačov teploty, rozdelenie podľa presnosti, etalónové a priemyselné odporové snímače teploty
 • Metrologická legislatíva pre odporové snímače teploty ako určené meradlá
 • Kalibrácia odporových snímačov teploty
 • Meranie teploty odporovým snímačom teploty
 • Praktická kalibrácia meradiel (odporové snímače teploty, sklené teplomery, termoelektrické snímače teploty)

Kurz pre sklené teplomery – nemocnice:

 • Metrologická legislatíva
 • Teplota ako fyzikálna veličina, merateľnosť teploty
 • Terminológia v metrológii teploty
 • Realizácia teplotnej stupnice, aproximácia teplotnej stupnice
 • Meranie teploty kontaktným spôsobom – charakteristika jednotlivých druhov meradiel
 • Zariadenia na kalibráciu meradiel teploty
 • Určovanie neistôt kalibrácie a merania, analýza zdrojov chýb
 • Kalibrácia sklených teplomerov
 • Meranie teploty skleným teplomerom
 • Vyhodnotenie nameraných výsledkov

Cieľová skupina

Kurz je zameraný na: odporové snímače teploty, termoelektrické snímače teploty, sklené teplomery a pyrometre. Záujemca si môže v jednom termíne z časových dôvodov ľubovolne vybrať len dve možnosti. Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú kalibráciu meradiel teploty. Cieľové skupiny sú metrológovia- špecialisti pre meranie teploty, zamestnanci metrologických laboratórií, vedúci metrológovia a manažéri kvality metrologických laboratórií.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor