Detail kurzu

Pracovné cesty vo firmách, autoprevádzka firmy, navrhované zmeny stravného v roku 2022 , zvýšenie sumy príspevku na stravovanie

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Používanie súkromných, služobných  motorových vozidiel na pracovných cestách, autoprevádzka firmy a jej evidencie,  správne vyúčtovanie cestovného príkazu z pracovnej cesty. Navrhované zmeny stravného od 01.01. 2022, zvýšenie sumy príspevku na stravovanie od roku 2022
Obsah kurzu

PROGRAM :

1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad, stravného v roku 2021 a v roku 2022 na základe predložených noviel do NR SR , prehľad právnych predpisov
-  navrhované zmeny stravného podľa časových pásiem (5,10 alebo 5,40 ?)
-   Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty a ich zákonné nároky.
-  Zvýšenie sumy príspevku na stravovanie v roku 2022, úprava stravovania štátnych zamestnancov, Policajného Zboru a Hasičského  
   zboru
-  Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz ( kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?)

2.Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu - náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy.
„Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty“

3. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
- čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
- posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( Náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy)
- evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty
- neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa

4. Pravidelné pracovisko  zamestnanca.(vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska)
- povinnosť vykonať pracovné cesty a dodržanie podmienok PC zo strany zamestnanca

5. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady. Praktické príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ...

6. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady.....(zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby....)

7. Autoprevádzka a používanie služobných či súkromných motorových vozidiel na úradoch, či firmách. Interné predpisy pre vodičov, referentov autoparku ako aj zamestnancov, ktorí sú vyslaní na PC. Dohoda o používaní MV, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady .... posúdenie výdavkov spojených s používaním MV. (prílohy: vzor vyúčtovania MV na tuzemskej, zahraničnej PC), použitie MV na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde. Havarijné poistenie pri pracovnej ceste. Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte....

8 . Praktické informácie - cestovné náhrady - stravné v zahraničí, stravné pri tuzemskej pracovnej ceste. Cestovné náhrady výpočet, krátenie stravného. Opatrenie MPSVaR o výške stravného, Opatrenie MF SR  o výške základných sadzieb stravného pri zahraničných pracovných cestách

9. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej PC.
- cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť  a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
- deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty.  Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy... praktické otázky a diskusia účastníkov seminára

10. Praktické príklady (krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného):
-  § 5 stravné TPC, príklady
-  § 5 stravné TPC, krátenie
- § 13 stravné ZPC, príklady
- § 13 stravné ZPC, krátenie
- PAUŠALIZÁCIA cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie.....
- vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
- vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie


11. Vzory v elektronickej podobe:
 Cestové príkazy , Vnútorný predpisu o CN,  Náhrada za použitie CMV na tuzemskej, zahraničnej PC, Použitie vlastného motorového vozidla na žiadosť zamestnanca, na žiadosť zamestnávateľa, Náhrada cestovných výdavkov za cesty s mimoriadnym výkonom práce mimo rozsah pracovných zmien, Dohoda o mieste pravidelného pracoviska..


K semináru účastníci obdržia aj pracovný materiál, vzory v elektronickej podobe budú zaslané účastníkom na ich emaily .

Cieľová skupina


streda, 8.12. 2021 od 9.00 hod. - v prípade zhoršenia situácie COVID-19  bude školenie prebiehať on-line

V PRÍPADE ZÁUJMU JE NUTNÉ PRIHLÁSIŤ, resp. ZAREGISTROVAŤ SA do uvedeného termínu , resp. čo najskôr, ABY SME VÁS V PRÍPADE ZMENY MOHLI INFORMOVAŤ A ABY SME VÁM ZABEZPEČILI MATERIÁL !

Hodnotenie
Organizátor