Detail kurzu

ONLINE - Dodávatelia - Revízne postupy, ich príprava, právne súvislosti, obrana proti nesprávnemu/subjektívnemu rozhodovaniu a postupu verejného obstarávateľa/obstarávateľa

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Presadzovanie základných cieľov verejného obstarávania  ako je podpora malého a stredného podnikania, ochrana a rozvoj hospodárskej súťaže, vytvorenie predpokladov pre čo najširšie zapojenie hospodárskych subjektov do verejného obstarávania a preferovanie ponúk s čo najlepším pomerom cena/kvalita, sociálne a environmentálne verejného obstarávanie, elektronizácia zameraná na transparentnosť, úplné obmedzenie postupov VO mimo elektronických systémov a revízne postupy.

Obsah kurzu

 • Prehľad príslušných ustanovení zákonnej úpravy, ktoré sa vzťahujú k danej téme podľa aktuálnej zákonnej úpravy.

 • Hlavné ciele zákonodarcu, ktoré sleduje pravidlami vo verejnom obstarávaní.

Uchádzači/záujemcovia/dodávatelia:

 • Podmienky účasti – preukazovanie, samoočisťovací mechanizmus, JED, námietky; osobitné podmienky zmluvy – preukazovanie, námietky; opis predmetu zákazky – splnenie požiadaviek na predmet zákazky; hodnotiace kritériá – kvalita/cena

 • Prípravné trhové konzultácie, predpokladaná hodnota zákazky – prieskumy trhu.

 • Možnosti obrany záujemcov/uchádzačov – revízne postupy – aktívna/pasívna vecná legitimácia.

 • Možnosti a povinnosti verejných obstarávateľov.

 • Ako nedať dôvod na vylúčenie, nie ste len pasívni účastníci procesu VO – svoju účasť vo VO musíte koncepčne pripraviť a aktívne riadiť.

 • Ponuka - súlad s opisom predmetu zákazky, neobvyklé nízke ceny.

 • Spoluzodpovednosť subdodávateľov, povinnosti uchádzačov,  formy zapojenia hospodárskych subjektov do VO.

 • Aplikácia inštitútu „vysvetlenia“.

 • Vaše problémy a otázky. 

Cieľová skupina

Určené pre uchádzačov, záujemcov, dodávateľov a ostatných, ktorí majú záujem.

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor