Detail kurzu

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

NEPREMEŠKAJTE: Otvárame len raz ročne.

Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Kurz je vhodný pre absolventov vzdelávania Nenásilná komunikácia, bližšie podmienky pre vstup do kurzu uvádzame nižšie.


PRÍSTUP NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).


Obsah kurzu

Čo vám kurz prinesie:
 • Kompetencie budúcnosti: Kompetencie vo zvládaní konfliktných situácií. Rozšírite si vlastné kapacity vo vnímaní vlastného tela, pocitov, myšlienok a vedomia možnosti voľby.
 • Orientácia: Zistíte, ako sa vyznať v komunikácií s druhými ale aj vo svojej vlastnej vnútornej komunikácii.
 • Učenie v prostredí dôvery: Pre našu prácu bude kľúčové zažiť si dôveru v rámci skupiny. Skupina je dôležitým priestorom pre učenie.
 • 9 mediátorských zručností: Naučíte sa 9 mediátorských zručností (podľa výučbového modelu Mediate Your Life, ktoré pomáhajú stranám v konflikte lepšie sa počuť a znovuprepojiť. Budete mať priestor trénovať svoju schopnosť empatie, sebavyjadrenia, sebaprijatia a sebanapojenia. Po absolvovaní výcviku budete vybavení schopnoťou konflikty navigovať smerom k väčšej prepojenosti a porozumenia, ale tiež získate väčší pokoj a uvoľnenie konflikty zvládať.
 • Tréning a vlastnú skúsenosť: Výcvik je štruktúrovaný tak, aby jednotlivé stretnutie na seba nadväzovali. Veľkú časť výcviku tvorí tréning a vlastná skúsenosť. Užiť si budete môcť prax dyád, triád, zdieľania v skupine. Lektorka Ivana jednotlivé zručnosti názorne demonštruje.
Komu je kurz určený?
 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • riaditelia a riaditeľky škôl,
 • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie – bez nároku na Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vstupné prerekvizity kurzu:
Vrelo odporúčame štúdium základov Nenásilnej komunikácie a/alebo absolvovanie kurzu Nenásilnej komunikácie I., alebo iného kurzu Nenásilnej komunikácie v iných organizáciách.

Termíny:

Kurz otvoríme po naplnení počtu účastníkov. Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra, Hálova 16, Bratislava. Medzi jednotlivými vzdelávaniami sú stretnutia online, viď nasledujúci rozpis.

Termíny výcviku Mediácia pre život 2023/2024:

Nové termíny so začiatkom september 2023:

I. modul:

21. – 24. 9. 2023 v Inklucentre (časy počas jednotlivých dní nižšie v dennom rozvrhu)

11. 10. 2023 (17:00 – 19:00) online

08. 11. 2023 (17:00 – 19:00) online

II. modul: 30. 11. – 3. 12. 2023 v Inklucentre (časy počas jednotlivých dní nižšie v dennom rozvrhu)

13.12. 2023 (17:00 – 19:00) online 

17.01 2023 (17:00 – 19:00) online 

III. modul 15. – 18. 2. 2024  v Inklucentre (časy počas jednotlivých dní nižšie v dennom rozvrhu)a


Program kurzu:

Koncept Nenásilnej komunikácie (z angl. Nonviolent Communication, NVC) od 60-tych rokoch 20. storočia rozvíjal americký humanistický psychológ Marshall B. Rosenberg, žiak Carla Rogersa. Predstavuje ucelený koncept v komunikácii, ktorý je založený na načúvaní sebe i druhému a na ochote vnímať svoje pocity a potreby ako aj druhého. Pomáha prekonávať naše naučené vzorce, ktoré používame v kontakte s druhými. Napomáha k zvládaniu konfliktov a rozvíja vzťahy, ktoré sú založené na úcte a spolupráci. Rozhodne to nie je technika alebo metóda komunikácie. Tento koncept predstavuje celkový prístup k životu, k sebe a k druhým, ktorý vedie človeka k prežívaniu kvalitnejšieho, zmysluplnejšieho a naplnenejšieho života. Tento kurz vychádza s konceptu Mediate your life, ktorý na základe učenia Marshalla Rosenberga vypracovali John Kinyon a Ike Lasater, tréneri nenásilnej komunikácie (www.mediateyourlife.com).

Celý vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia diád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme rozvíjať a prehlbovať.

I. MODUL
Základné princípy mediácie podľa nenásilnej komunikácie, predstavenie modelu a štruktúry procesu mediácie pre život, základné zručnosti mediátora (empatické počúvanie, sebavyjadrenie, prosba na napojenie, ťahanie za uši, núdzová empatia, stopovanie, prerušovanie, empatia sebe, tvorenie dohody), proces učenia v priebehu výcviku, predstavenie práce v diádach a triádach.

II. MODUL
Prehlbovanie kontaktu mediátora s účastníkmi mediácie, prehlbovanie zručností empatického počúvania a facilitácie počúvania sa u účastníkov mediácie, proces “premeny obrazu nepriateľa” ako nástroj mediácie. Rozvíjanie vlastnej kapacity mediátora (cvičenie intenzity a proces oceňovania v NVC).

III. MODUL
Reflexia a prehĺbenie zručností z predchádzajúcich modulov. Využitie mediačných zručností v neformálnej mediácii, úvod do internej mediácie, potreby za nesúhlasom, práca s vnútorným konfliktom. Integrácia procesu mediácie podľa NVC, využitie mediácie a jednotlivých zručností v praxi, intenzívny nácvik mediácie v trojiciach, proces zmierovania a rekonciliácie. Rozlíšenie formálnej a neformálnej mediácie.

Rozsah vzdelávacieho programu:
150 hodín (100 hodín prezenčne (plánované 3 x 4 celodenné stretnutia, 3 x online konzultácie) + 22 hodín dištančne v diádach + 28 hodín dištančné úlohy). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia a podmienky získania osvedčenia:
Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025.

Podmienkou na získanie osvedčenia je vypracovanie písomných úloh, absolvovanie potrebného počtu hodín praxe v diádach a triádach medzi jednotlivými modulmi, čítanie kníh Nenásilnej komunikácie a reflektovanie videí NVC podľa inštrukcii lektora. V závere kurzu účastníci vypracujú aj písomnú spätnú väzbu. Maximálna absencia pre získanie osvedčenia je 15 %. Kurz je možné absolvovať aj bez získania Osvedčenia.

Cena vzdelávania: 1100€ (cena bez dotácie)

Kurz môžete po dohode s nami uhradiť v splátkach podľa vlastných možností.

Pri každej platbe použite rovnaký variabilný symbol ako je uvedený na faktúre.


LEKTORKA: Mgr. Ivana Horáková

Je autorizovanou trenérkou Nenásilnej komunikácie (pod Centrom pre nenásilnú komunikáciu, USA) a od r. 2018 vedie v ČR výcvik Mediácia pre život. Od roku 2011 facilituje tréningové skupiny nenásilnej komunikácie a semináre zamerané na komunikačné zručností. Ivana je praktikantkou Somatic Experiencing®, vo svojej práci prizýva múdrosť našeho tela a uplatňuje poznatky o nervovom systéme a traume podľa podľa Petera Levina. Okrem školení nenásilnej komunikácie pod vedením rôznych lektorov zo zahraničia a 3-ročného výcviku Somatic Experiencing®, absolvovala 2-ročný výcvik vtelenej nenásilnej komunikácie Eurolife – Living Compassion pod vedením Roberta Gonzalesa (Nemecko), ročný výcvik mediácie NVC Mediation Immersion Programme (Poľsko) podľa prístupu Mediate your life, 3-ročný výcvik práce s energetickým systémom tela Training for Life (Komala Amorim a Gregor Steinmaurer, ČR), na ktorom zároveň niekoľko rokov asistovala. Absolvovala viaceré prehlbujúce kurzy pod vedením Thomasa Hübla, Terryho Reala a Williama Uryho. Vyštudovala Sociálnu a kultúrnu ekológiu na Karlovej univerzite v Prahe. V minulosti tiež pôsobila tiež ako lektorka hathajogy a relaxačných techník. Od roku 2014 ponúka mediáciu podľa NVC pre jednotlivcov a organizácie. Má bohaté skúsenosti s vedením seminárov nenásilnej komunikácie pre skupiny, organizácie, školy a firmy v ČR, SR a v zahraničí.

Cieľová skupina

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • riaditelia a riaditeľky škôl,
 • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie – bez nároku na Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.
Certifikát Aj absolvovaním tohto vzdelávania môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované. Poznámka k cene

možnosť platby za jednotlivé moduly

Hodnotenie
Organizátor