Detail kurzu

Popis kurzu

Druh vzdelávania: Rozširujúci model funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie: 15/2020 – FV 

Obsah kurzu

Hlavný cieľ: - získať teoretické poznatky z projektového manažmentu, získať skúsenosti s tvorbou projektov na úrovni školy, školského zariadenia a projektov podporovaných z rôznych zdrojov financovania. 

OBSAH vzdelávacieho programu je rozvrhnutý do 6 častí:
1. Základné pojmy, vzťahy a procesy projektového manažmentu,
2. Analýza vonkajšieho prostredia a vnútorného prostredia školy alebo školského zariadenia,
3. Projektový zámer, ciele a indikátory plnenia cieľov projektu,
4. Tvorba projektu rozvoja školy alebo školského zariadenia, vykonateľnosť projektu a ohrozenia jeho realizácie,
5. Tvorba a riadenie projektového tímu,
6. Monitorovanie, kontrola a hodnotenie priebehu a výsledkov projektu

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamastenec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec v zmysle § 47 ods. 5 až 8 zákona 138/2019 Z.z., ktorý absolvoval základný modul funkčného vzdelávania spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2 50 11 77 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk

Hodnotenie
Organizátor