Detail kurzu

Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku Špecializované štúdium

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Popis kurzu

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pripravil v termíne od 08. 02. 2022 online špecializované vzdelávanie s názvom Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku, ktorého súčasťou je aj osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu znaleckej činnosti s názvom Odborné minimum pre znalcov. Cieľovou skupinou sú uchádzači o výkon znaleckej činnosti. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na https://ccv.euba.sk/znalecky-ustav/popis

Cieľom špecializovaného vzdelávania je poskytnúť účastníkom základné znalosti z oblasti právnych predpisov súvisiacich so znaleckou činnosťou a teoretické poznatky z jednotlivých odvetví znaleckého odboru Ekonómia a manažment (Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling, Financie a Personalistika) a zo znaleckého odboru Ekonomika a riadenie podnikov, s ich aplikáciou pre príslušný znalecký odbor a odvetvie.

Obsah kurzu

Absolvent vzdelávania získa potrebné teoretické a praktické vedomosti pre vykonávanie znaleckej činnosti vo všetkých odvetviach znaleckého odboru 090000 Ekonómia a manažment a v odbore Ekonomika a riadenie podnikov a po úspešnej záverečnej skúške získa osvedčenie potrebné na zápis do zoznamu znalcov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Cieľová skupina

Cieľová skupina

uchádzači o výkon znaleckej činnosti

Certifikát Forma ukončenia: Obhajoba záverečnej práce, záverečná písomná a ústna skúška vykonaná pred odbornou komisiou. Poznámka k cene

V cene kurzu je zahrnutý poplatok za vydanie osvedčenia. Vzdelávanie prebieha online.

Kontaktná osoba

Mgr. Martina Prejsová
+421867295360
martina.prejsova@euba.sk

Hodnotenie
Organizátor