Detail kurzu

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - zamestnávateľ

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

V zmysle zákona o BOZP č. 124/06 Z.z. v znení nesk. predpisov účastník získa Osvedčenie odbornej spôsobilosti výkonu bezpečnostného technika.Podmienkou zaradenia do kurzu je ukončené úplné stredoškolské vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas.Uvedenú špecifickú odbornú prípravu môže absolvovať len štatutárny zástupca a oprávňuje ho potom vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika na svojich pracoviskách.Zákon o BOZP, § 22, odst. 6 :A : Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý (bod B) ak :
  • a)zamestnáva menej ako 5 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP,
  • b)zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ak jeho kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP.
 B: Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, je na osobné plnenie odborných úloh bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika na svojich pracoviskách odborne spôsobilý, ak :
  • a)získal odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stredoškolským štúdiom alebo vysokoškolským štúdiom, alebo
  • b)absolvoval špecifickú odbornú prípravu z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciv rozsahu najmenej 16 hodín u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 01.3 - Výchova  a vzdelávanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov v celkovom rozsahu 16 hodín.

Cieľová skupina

Len štatutárny zástupca spoločnosti, po absolvovaní kurzu ho oprávňuje vykonávať odborné úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika na svojich pracoviskách.
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní špecifickej odbornej prípravy

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor