Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Cieľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.20/2016 aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.


Obsah kurzu

Termíny sústredení:
6.-9.4.2021


Cieľ:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.20/2016 aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, ktorej absolvovanie je povinné k overeniu odbornej spôsobilosti a k získaniu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany.

Určené:

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
Po ukončení odbornej prípravy je možné prihlásiť sa na overenie odbornej spôsobilosti v krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru, ktoré vykonáva overenie odbornej spôsobilosti skúškou a po jej úspešnom absolvovaní vydá osvedčenie, ktorého platnosť je 5 rokov odo dňa vykonania skúšky.


Rozsah:

30 hodín v zmysle vyhl.č.121/2002 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 30.júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii


Organizačné pokyny:

 

  1. Prezentácia je prostredníctvom internetu on-line 6.apríla 2021  o 7.30 – 8.00 hod

 

2.     Kalkulácia nákladov:

 

- školné (vrátane DPH  20%) :                180,00  € - ( možnosť úhrady na uvedené číslo účtu

                                                                                      alebo v deň nástupu na prípravu v pokladni AI)  

            

 

Kópiu  záväznej prihlášky zašlite  obratom

 poštou,  faxom na číslo 037/7910159 alebo e-mailom:rastislav.polak@agroinstitut.sk

 

 

4.            Agroinštitút Nitra, štátny podnik:   IČO: 36858749,   IČ DPH: SK 2022631512

 

5.            Na záver školenia obdrží účastník potvrdenie o absolvovaní ďalšej  odbornej prípravy.  

 

 

 

6.      Aktualizačnú odbornú prípravu technikov PO môžu absolvovať iba osoby vlastniace platné osvedčenie odbornej spôsobilosti technika PO.

 

7.            Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre Agroinštitút Nitra, štátny podnik,  ako aj pre účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.

 

 


pre Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a

na  AKTUALIZAČNÚ  odbornú prípravu technikov  PO

 

Meno, priezvisko, titul:       

 

Dátum a miesto narodenia :                                                            e- mail:  

 

Bydlisko (presná adresa podľa o.p. s PSČ):

 

É pracovisko:                            Édomov::                                       Pracovné zaradenie:

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)

Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

Sídlo/Miesto podnikania:

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

 

IČO: .................................................., DIČ: ............................................................... IČ DPH: ............................................

IBAN: .....................................................................................

 

Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom  za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 180,- € na účet Štátna pokladnica  IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, , konštantný symbol 0308,

variabilný symbol  110 016, špecifický symbol (uveďte Vaše IČO) ………………….

 

Dátum:                                   Podpis prihláseného:                                                                                 Pečiatka a podpis

                                                                                                                                                              vysielajúcej organizácie:

Cieľová skupina

Funkciu technika požiarnej ochrany môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 11 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/7910219, 0905 262 103
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor