Detail kurzu

Špecialista daní a cla v medzinárodnej preprave

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Vzdelávací program je venovaný problematike daní a cla v medzinárodnej preprave. Získajte cenné informácie a certifikát potvrdzujúci vaše vedomosti.

Obsah kurzu

DPH v medzinárodnej preprave tovarov
 • Určenie miesta dodania služby prepravy tovaru v závislosti od osoby zákazníka (prepravy medzi členskými štátmi, tretími štátmi a ich kombinácie)
 • Určenie miesta dodania iných služieb, s ktorými sa stretávajú dopravcovia (doplnkové služby pri preprave, nájom dopravných prostriedkov, mýtne)
 • Prepravy tovarov spojené s vývozom a dovozom tovaru (posúdenie jednotlivých prepráv, dôkazy)
 • Deň dodania služby u dopravcu a u zasielateľa, vznik daňovej povinnosti, „samozdanenie“ pri prepravách dodaných zahraničnými osobami
 • Odpočet dane(podmienky odpočítania dane pri službách dodaných zahraničnými osobami)
 • Vyhotovenie faktúr v závislosti od druhu prepravy a zákazníka
 • Uvádzanie prepráv v súhrnnom výkaze
 • Vyplňovanie kontrolného výkazu dopravcom (praktické príklady uvádzania faktúr v kontrolnom výkaze)
 • Rôzne (fakturácia poškodeného tovaru, stojného, márnej jazdy)
 • Diskusia
Incoterms® 2020
 • Charakteristika pravidiel Incoterms® 2020
 • Výklad jednotlivých dodacích doložiek podľa pravidiel Incoterms® 2020
 • Prehľad povinností predávajúceho a kupujúceho na základe pravidiel Incoterms® 2020
 • Vplyv použitia jednotlivých dodacích doložiek na povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri colnom prerokovaní tovaru
 • Praktické príklady
 • Diskusia, otázky a odpovede
Colné právo
 • Colné právo – všeobecný úvod
 • Colné predpisy na úrovni EÚ a v SR
 • Konania podľa colných predpisov
 • Vybrané colnoprávne pojmy na pochopenie problematiky
  • Colný status
  • Deklarant a zástupca
  • Colné vyhlásenie
  • Colný dlh a dane pri dovoze
 • Základné faktory na určenie cla a iných obchodnopolitických opatrení
 • Colné režimy a zjednodušené postupy
 • Colný dlh – vznik, zábezpeka, výber a platba, vrátenie, odpustenie, zánik
 • Sankcie za nedodržanie colných predpisov
 • Brexit – aktuálne alternatívy vývoja
 • Diskusia

Cieľová skupina

Manažéri a pracovníci colných alebo špedičných oddelení právnických osôb a fyzických osôb dovážajúcich tovar z tretích krajín alebo vyvážajúcich tovar do tretích krajín z pohľadu Európskej únie, zástupcovia v colnom konaní, advokátske kancelárie, daňoví poradcovia, dopravcovia podnikajúci v medzinárodnej kamiónovej doprave, zasielatelia, účtovníci.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor