Detail kurzu

Špecialista pracovného práva v štátnej správe, vo verejnom záujme a samospráve

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Certifikovaný kurz prináša komplexné vzdelávanie pre personalistov štátnej správy a samosprávy. Tematicky je štúdium venované zákonníku práce, sociálnemu fondu, zamestnávaniu a odmeňovaniu zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Získajte potrebné informácie k vašej práci. Kurz je ukončený záverečným testom a certifikátom.

Obsah kurzu

Obsah:

Témy kurzu:

 • Zákonník práce a Sociálny fond
 • Špecifiká zamestnávania štátnych zamestnancov
 • Odmeňovanie
1. deň Lektorka: JUDr. Zdeňka Dvoranová
Zákonník práce pre personalistov štátnej správy a samosprávy

Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru:

 • Vzťah Zákonníka práce, zákona o štátnej službe a zákona pri výkone práce vo verejnom záujme
 • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru vrátane dočasného pridelenia
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení pracovného pomeru, odporúčanie, na čo si dať pozor
 • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru

Porušenie pracovnej disciplíny:

 • Pojem, stupne intenzity porušenia pracovnej disciplíny
 • Kedy ide o neuspokojivé výsledky práce a kedy o porušenie pracovnej disciplíny? Upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo výzva na odstránenie neuspokojivých výsledkov práce, dôsledky, príklady
 • Šikana ako zneužitie práva a porušenie pracovnej disciplíny
 • Z judikatúry súdov

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného času:

 • Druhy a podmienky (rozšírenie pôsobnosti zákonníka práce aj na dohody – napr. aplikácia ustanovení o splatnosti odmeny a zrážkach zo mzdy, evidencia pracovného času, povinnosť vydania výplatnej pásky, prečo už len na dobu určitú a pod.).

Dovolenka a prekážky v práci.

2. deň Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
Zákon o štátnej službe a zmeny v zákone po novelách

Predmet a dôvody prijatia posledných noviel zákona

 • Ktoré zmeny so sebou priniesli posledné novely zákona o štátnej službe, porovnanie s predchádzajúcim právnym nastavením z praxe.

Podmienky prijatia do štátnej služby a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru

 • Vznik štátnozamestnaneckého pomeru
 • Organizačné zmeny jednoduchšie
 • Služobná zmluva a opis štátnozamestnaneckého miesta
 • Zmeny štátnozamestnaneckého pomeru
 • Zmeny v dočasnom preložení štátneho zamestnanca bez súhlasu
 • Vymenovanie do funkcie vedúceho zamestnanca,
 • Poverenie vykonávaním funkcie vedúceho zamestnanca a zastupovaním vedúceho zamestnanca,
 • Odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca a postup po odvolaní,
 • Čo všetko patrí k procesu skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a nároky štátneho zamestnanca pri skončení
 • Skončenie na základe zákona
 • Vekový cenzus a štatutárny orgán
 • Zmeny v povinnosti štátneho zamestnanca vrátiť odstupné

Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konania

 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest výberovými konaniami
 • Zmeny v obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe bez výberových konaní
 • Overovanie kvalifikačných predpokladov vo výberových konaniach
 • Viacerí úspešní uchádzači vo výberovom konaní
 • Zmeny v zriaďovaní výberovej komisie

Podmienky vykonávania štátnej služby

 • Osobitné služobné voľno
 • Samoštúdium štátneho zamestnanca

Práva a povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca

 • Majetkové priznanie a čestné vyhlásenie
 • Správanie štátneho zamestnanca na všetkých úrovniach
 • Zrušenie sľubu

Vzdelávanie štátneho zamestnanca

 • Oboznamovanie s adaptačným vzdelávaním
 • Individuálny plán kompetenčného vzdelávania
 • Mentorstvo

Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca

 • Služobné hodnotenie „ex post“
 • Námietky voči služobnému hodnoteniu
 • Zavedenie minimálnej doby štátnej služby na účely služobného hodnotenia

Odmeňovanie

 • Funkčný plat štátneho zamestnanca
 • Príplatky, náhrady a odmeny
 • Priznanie osobného príplatku

Priestor pre diskusiu a riešenie konkrétnych otázok z praxe

Odborníčka s dlhoročnými skúsenosťami z praxe Vám na našom seminári predstaví konkrétne otázky týkajúce sa:

 • štátnozamestnaneckého pomeru
 • obsadzovania štátnozamestnaneckých miest
 • organizačných zmien v služobných úradoch
 • výberových konaní
 • práv a povinností štátneho zamestnanca
 • obmedzení v štátnozamestnaneckom pomere
 • odmeňovania, odstupného a odchodného
 • otázky k služobnému hodnoteniu štátneho zamestnanca
 • k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru
 • ku zmenám v jednotlivých ustanoveniach

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť Vám:

 • ako správne postupovať pri uplatňovaní zákona o štátnej službe po novelách
 • konkrétne príklady z aplikačnej praxe, s poukázaním na najčastejšie sa
 • vyskytujúce problémy, praktické rady a návody riešení
 • odvolávanie vedúceho zamestnanca bez uvedenia dôvodu
 • pružnejší postup služobných úradov pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest
 • ako posilniť personálne kapacity prijímaním uchádzačov do dočasnej štátnej
 • služby na prechodný čas
 • zmeny v požadovaných kvalifikačných predpokladoch pri zaraďovaní štátnych zamestnancov do niektorých platových tried

3. deň Lektorka: Mgr. Jaroslava Antalová
Odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady

 • Kvalifikačný predpoklad vzdelania
 • Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa osobitného predpisu
 • Posudzovanie plnenia kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • Nárokové zložky platu
 • Nenárokové zložky platu
 • Funkčný plat

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried

 • Určenie najnáročnejšej pracovnej činnosti
 • Splnenie kvalifikačných predpokladov
 • Zaradenie vedúceho zamestnanca do platovej triedy
 • Výnimka zo vzdelania

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • Započítaná prax
 • Podmienky zvýšenia tarifného platu
 • Osobný plat
 • Príplatok za riadenie
 • Príplatok za zastupovanie
 • Osobný príplatok
 • Príplatok za zmennosť
 • Príplatok za výkon špecializovanej činnosti
 • Kreditový príplatok
 • Výkonnostný príplatok
 • Príplatky pre učiteľov
 • Príplatok za prácu v noci
 • Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu
 • Príplatok za prácu vo sviatok

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený pre organizácie štátnej správy a samosprávy, a to najmä pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, mestá a obce, štátne fondy a samosprávne kraje.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať