Detail kurzu

Objavte svoje silné stránky a naplňte svoj potenciál (motivačný sebapoznávací kurz spojený s wellness)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Podmienkou nášho spokojného života je aj vlastné sebapoznanie a objavovanie spôsobov ďalšieho rozvoja. Čím lepšie sa poznáme a rozumieme sami sebe, tým viac dokážeme využiť naše možnosti vybudovať si zdravú sebadôveru, posilniť svoju odolnosť a tak ovplyvni budúcnosť. Naopak, ak sa dobre nepoznáme a neuvedomujeme si svoje silné stránky alebo možné rezervy, ťažko využijeme potenciál, ktorý sa v nás skrýva.


Obsah kurzu

Obsah kurzu:
  • Sebapoznanie a sebauvedomenie (aké sú moje silné a slabé stránky, hodnoty, ciele, bariéry, sebadôvera a osobná zodpovednosť).
  • Sebaocenenie a prijímanie uznania od druhých.
  • Ako prekonať nepriaznivé okolnosti a posilňovať vieru vo svoje vlastné schopnosti na ich prekonávanie.
  • Optimizmus a jeho výhody (na pracovisku aj v súkromnom živote).
  • Stratégie a techniky na posilnenie sebapoznania a budovanie sebadôvery a odolnosti, praktické tipy a návody.

 Účasťou na kurze získate:

-  lepšie spoznanie svojej osobnosti,

- rozšírenie vnímania a uvedomenie si prítomnosti,

- zvýšenie sebaprijatia, sebadôvery, sebaistoty,

- uvedomenie si, že ste na správnej ceste (alebo je čas na zmeny).

- posilnenie a spoznanie vlastných tvorivých síl.

- zážitok zdieľania svojich prežitkov a názorov s podobne naladenými ľuďmi v príjemnom prostredí.

 

Metódy práce:

Kurz je vedený interaktívnou a dynamickou formou sociálneho učenia, ktorého základom sú zážitkové kreatívne metódy zamerané na naplnenie špecifických cieľov a očakávaní účastníkov. Vstupy lektorky sa striedajú so skupinovou a individuálnou prácou, diskusiou, riešením modelových situácií, brainstormingom a poskytovaním efektívnej spätnej väzby.

Cieľová skupina

Kurz sme pripravili pre každého:

- kto  chce pracovať a posilniť sa vo svojej snahe pri nachádzaní nových ciest ako byť šťastný,
- kto sa chce naučiť ako odbúrať stres a „dobiť baterky“,
- kto chce meniť svoje sny v činy,
- kto chce odomknúť svoju kreativitu,
- kto chce zistiť ako prekonávať bariéry, ktoré nás obmedzujú.

Kontaktná osoba

Ing. Ľubica Karetková
0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor