Detail kurzu

Elektrotechnické minimum (Paragraf 21)

Duálna akadémia,z.z.p.o.

Popis kurzu

Elektrotechnika kvalifikačný kurz (paragraf 21)

Možnosť absolvovať kurz ZADARMO cez projekt Nestrať prácu vzdelávaj sa. 

Obsah kurzu

Princíp výroby a prenosu elektrickej energie: 

Základné elektrické veličiny a jednotky. Jednosmerný a striedavý elektrický prúd . Ohmov zákon.I a II. Kirchoffov zákon, Elektrotechnické značky. Druhy napäťových prenosových sústav . Spôsoby distribúcie elektrickej energie. Druhy káblov a vodičov ( skladba, značenie). R,L,C členy ( princíp a funkcia rezistorov, kondenzátorov a indukčných cievok). Polovodičová technika . Elektrolýza ( princíp a fiuncia akumulátorových batérií)

 • Priama výučba 40
 • Samoštúdium vrátane internetovej komunikácie s lektorom 10


Účinky pôsobenia elektrického prúdu a napätia na rôzne materiály a ľudský organizmus:

Vodiče a izolanty. Nebezpečenstvo vzniku požiaru - Požiarna bezpečnosť elektrických inštalácií. Hasenie elektrických zariadení pri požiari . Rozdielne účinky pôsobenia striedavého a jednosmerného prúdu. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom s dôrazom aj na ošetrenie vzniku popalením, rezných rán a zlomenín.

 • Priama výučba 40
 • Samoštúdium vrátane internetovej komunikácie s lektorom 7


Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:

Typy elektrických sietí ( TNC, TNS, TNC-S, TT, IT ). Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke ( Ochrana izolovaním živých častí, Ochrana krytmi a prekážkami, Ochrana zábranou, Ochrana polohou, Doplnková ochrana prúdovými chráničmi ) . Ochrana pred dotykom živých a neživých častí ( Ochrana malým napätím SELV a PELV, Ochrana obmedzením ustaleného dotykového prúdu a náboja.). Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche ( Ochrana samočinným odpojením napájania, Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou, ochrana nevodivým okolím, ochrana neuzemneným miestnym pospájaním, ochrana elektrickým oddelením obvodov). Prúdový chránič ( princíp, funkcia, použitie v praxi a zapojenie). Stupne krytia elektrických zariadení ( IP XX). Elektrická inštalácia v kúpelniach.

 • Priama výučba 85
 • Samoštúdium vrátane internetovej komunikácie s lektorom 10

 

Spôsob, návrh a vyhotovenie elektrických rozvodov a inštalácií:

Rozvody elektrickej energie všeobecne . Spôsoby ukladania káblových vedení. Dimenzovanie a návrhy káblových vedení. Skrat ( definícia a pojmy). Skratová odolnosť vedenia. Prúdová zaťažiteľnosť. Impedancia ( impedančná slučka vedenia ). Izolačný odpor vedenia. Prechodový odpor vedenia ( spojitosť ). Mechanická pevnosť vedenia. Ističe a poistky. Selektivita istenia. Dovolený prierez vedenia ( výpočet ) . Úbytok napätia vo vedení. Rozvádzače NN (požiadavky ). Pohyblivé prívody k elektrickým zariadeniam a predlžovacie vedenia ( požiadavky) . Zapojenia elektroinštalačných prístrojov ( zásuvky 230V a 400V ) v sústavách TNC, TNS. Náhradné zdroje dodávky elektrickej energie ( dieselgenerátory, UPS centrály). Špeciálne druhy inštalácii ( štrukturovaná kábeláž, elektropožiarna signalizácia, rozvod požiarného rozhlasu, optické siete ). Návrh projektovej dokumentácie ( riadkové schémy, jednopólové, situačné, blokové ).

 • Priama výučba 110
 • Samoštúdium vrátane internetovej komunikácie s lektorom 10

 

Elektrické stroje:

Transformátory, Elektrické motory ( druhy motorov a ich funkcia) , zapojenia motorov v praxi. Riadenie a ovládanie motorov. Releová technika ( elektromagnetické stýkače rôzne variácie zapojení v kombinácii s časovými relé ). Reverzácia a spúšťanie asynchrónnych motorov hviezda/trojuholník. Elektrické pohony. 

 • Priama výučba 35
 • Samoštúdium vrátane internetovej komunikácie s lektorom 2


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení:

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. ( definícia pojmov vyhradených technických zariadení a kvalifikačné požiadavky na profesiu elektrotechnik ). Príkaz "B". Prvá úradná skúška, Správy o odborných prehliadkách elektrických zariadení. 

 • Priama výučba 25
 • Samoštúdium vrátane internetovej komunikácie s lektorom 3


Negatívne účinky elektrostatickej energie: 

Blesk . Ochrana pred úderom blesku - Bleskozvod. Prepätie. Prepäťové ochrany a ich využitie v praxi. Krokové napätie.

 • Priama výučba 12
 • Samoštúdium vrátane internetovej komunikácie s lektorom 1


Záverečný test:

vydanie osvedčenia o úspešnom ukončení kurzu - vydanie osvedčenia §21 podľa vyhl. č. 508 /2009 Z.z. 

 • Priama výučba 10


Hodín celkom: 357 priama výučba + 43 samoštúdium, Celkom: 400.00


 • Rozsah: 50 dní
 • Maximálny počet účastníkov: 8
 • Termín: dohodou

Poznámka: v cene sú zahrnuté pracovné materiály a obedPoznámka k cene

Cena dohodou

Hodnotenie
Organizátor