Detail kurzu

Základné ekonomické minimum pre manažérov a jeho využitie v praxi

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomické informácie v praxi; Orientácia v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – vysvetlenie vzájomných vzťahov; Oboznámenie sa s postupmi hodnotenia medziročného vývoja vybraných bilančných položiek (bilančná štruktúra) a vývoja nákladových a výnosových položiek. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Obsah kurzu

  • Základné informácie o ekonomike firmy, vrátane interpretácie finančných ukazovateľov, ktorých vývoj je rozhodujúci pre riadenie firmy. Ukazovatele charakterizujúce bonitu firmy vo vzťahu k obchodným partnerom, vrátane komerčných bánk.
  • Praktická prípadová štúdia - analýza Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkazu Cash-flow ako východiska pre rozhodovanie o efektívnosti predkladaného podnikateľského zámeru a rizikovosti súvisiaceho úverového obchodu.
  • Základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow. Interpretácia medziročného vývoja vybraných účtovných položiek;
  • Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov: Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich vplyv na vývoj pracovného kapitálu firmy;
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy;
  • Finančná pozícia firmy: Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.
  • Ratingové hodnotenie podniku a jeho bonity.
  • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy.

Cieľová skupina

Odborný  seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkou odbornou praxou, ktorých náplňou práce je vyhodnocovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie návrhov úverových obchodov a správa poskytnutých úverov.

Certifikát Certifikát za účasť na školení. Poznámka k cene

V cene školenia sú pracovné materiály a certifikát.

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
+421 2/634 523 29
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor