Detail kurzu

Základné ekonomické minimum a jeho využitie v praxi

MENTIS s.r.o.

Popis kurzu

Získanie základných poznatkov ako využívať ekonomické informácie v praxi; Orientácia v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – vysvetlenie vzájomných vzťahov; Oboznámenie sa s postupmi hodnotenia medziročného vývoja vybraných bilančných položiek (bilančná štruktúra) a vývoja nákladových a výnosových položiek. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Obsah kurzu

 • Základné informácie o  ekonomike firmy, vrátane interpretácie finančných ukazovateľov, ktorých vývoj je rozhodujúci pre riadenie firmy. Ukazovatele charakterizujúce bonitu firmy vo vzťahu k obchodným partnerom, vrátane komerčných bánk.

 • Praktická prípadová štúdia - analýza Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Výkazu Cash-flow ako východiska pre rozhodovanie o efektívnosti predkladaného podnikateľského zámeru a rizikovosti súvisiaceho úverového obchodu.

  Zameranie seminára

 • Základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy:
  • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow.
  • Interpretácia medziročného vývoja vybraných účtovných položiek.

 • Základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov:
  • Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich vplyv na vývoj pracovného kapitálu firmy.
  • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy.

 • Finančná pozícia firmy:
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy.
  • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.
  • Ratingové hodnotenie podniku a jeho bonity.
  • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy

Cieľová skupina

Odborný seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkou odbornou praxou, ktorých náplňou práce je vyhodnocovanie podnikateľských zámerov, vypracovanie návrhov úverových obchodov a správa poskytnutých úverov.
Certifikát Certifikát za účasť na školení. Poznámka k cene

Vrátane študijného materiálu k problematike školenia

Kontaktná osoba

Ladislav Rau
0904683626
mentis@mentis.sk

Hodnotenie
Organizátor