Detail kurzu

Odborná kvalifikácia pre osoby zodpovedné za colné záležitosti

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Popis kurzu

Absolvovaním všetkých štyroch modulov získajú účastníci komplexný prehľad o colných, daňových a SPD predpisoch týkajúcich sa dovozu a vývozu tovaru. Štúdium zahŕňa okrem teórie aj riešenia prípadových štúdií a praktické cvičenia.

Školiteľmi profesionáli z radov lektorského zboru Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ako aj odborníci zo súkromného sektora PwC s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti daní a cla.

Získanie osvedčenia o odbornej kvalifikácii podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 272/2017 z. z. je podmienené úspešným absolvovaním skúšky. Zloženie skúšky predpokladá min. 75%- účasť na kurze a hodnotenie „vyhovel“ pre obe časti skúšky.

Skúška

Skúška má dve časti:

I.Písomná časť (online test - 30 otázok)

II.Ústna časť (prípadová štúdia) 

Obsah kurzu

Modul 1 (rozsah – 4 dni)

Colný kódex Únie /UCC/ a súvisiace predpisy

• Základné pojmy a príslušná legislatíva • Povinnosť súčinnosti deklaranta v praxi a colné zastupovanie • Spôsoby výkonu kontroly colnými orgánmi • Význam a pravidlá udelenia osvedčenia SHS; význam a výhody držiteľov • Systém uplatňovania sankcií vo vzťahu k porušeniam; odvolacie konanie a lehoty • Povinnosť a spôsob podávania predbežného colného vyhlásenia • Pravidlá týkajúce sa colného statusu, prepustenia tovaru do colného režimu, overovanie, prepustenie a nakladanie s tovarom • Prepustenie tovaru do voľného obehu a oslobodenie od dovozného cla • Osobitné colné režimy


Modul 2 (rozsah – 3 dni)

Všeobecné pravidlá pre interpretáciu harmonizovaného systému a kombinovaná nomenklatúra

• Úvod do problematiky• Štruktúra všeobecných pravidiel pre interpretáciu harmonizovaného systému Používanie vysvetliviek k HS a ku kombinovanej nomenklatúre• Nariadenia Komisie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru a rozsudky ESD• Problematika záväznej informácie o nomenklatúrnom zatrieďovaní tovaru

• TARIC


Modul 3 (rozsah – 2 dni)

Pôvod tovaru a zákazy a obmedzenia súvisiace s dovozom a vývozom tovaru

• Hlavné pojmy a dôležitosť pôvodu tovaru pre colné konanie • Štatút tovaru a pôvod tovaru • Základná právna úprava • Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru • Preukazovanie pôvodu tovaru a dôkazy o pôvode tovaru • Dohody, zmluvy, Colná únia, oblasti voľného obchodu a jednostranné poskytovanie preferencií • Záväzné informácie o pôvode tovaru • Zákazy a obmedzenia ako obchodno-politické opatrenia • Základné oblasti, na ktoré sa zákazy a obmedzenia aplikujú alebo vzťahujú a vecne príslušné orgány štátnej správy, spravujúce dané obmedzenia • Postup pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, ale aj colnej kontrole na základe delegovaných oprávnení 


Modul 4 (rozsah – 3 dni)

Elektronická komunikácia s colnými orgánmi, colný dlh a colné režimy

• Základy elektronickej komunikácie cez elektronickú podateľňu sekcie colnej pri colnom konaní vo FSSR • Možnosti podania elektronického colného vyhlásenia • Priebeh elektronickej komunikácie pri prepúšťaní do režimu vývoz na úrade vývozu, pri prepúšťaní v dovoze – e-dovoz, v systéme v NCTS • Vypĺňanie elektronického colného vyhlásenia pre dovoz, vývoz a tranzit tovaru • INCOTERMS 2000/2010 s príkladmi, EMCS • Praktické zásady pre výmer rôznych druhov dovozného cla • Postupy pri stanovení výšky záruky cla v rámci colných kvót a antidumpingových / vyrovnávacích ciel • Pripočítateľné a nezapočítateľné položky k colnej hodnote a príklady použitia • Základ a výpočet SPD • Základ DPH, podmienky pre uplatnenie oslobodenia od DPH, zásady vrátenia DPH • Výpočet colného dlhu pri jednotlivých colných režimoch v špeciálnych prípadoch

Cieľová skupina

Kvalifikácia je vhodná pre výrobcov, dovozcov, vývozcov, špeditérov, colných deklarantov, dopravcov, zasielateľov a sprostredkovateľov, alebo na osvieženie už nadobudnutých skúseností a vedomostí.

Certifikát Osvedčenia o odbornej kvalifikácii podľa § 87b ods. 1 zákona č. 199/2004 z. z. Poznámka k cene

Možnosť absolvovať jednotlivé moduly samostatne. Poplatok za skúšku: 66 EUR.

Hodnotenie
Organizátor