Detail kurzu

Obsah kurzu

Popis Prezenčný kurz všeobecnej nemčiny vo všetkých vedomostných stupňoch. Jeden stupeň má 48 hodín. Na základe vstupného testu je možné zaradenie do ktoréhokoľvek stupňa.

Organizácia kurzu

 • polointenzívny jazykový kurz so všeobecným zameraním (2krát do týždňa po 2 vyučovacie hodiny)

Určenie Polointenzívne jazykové kurzy sú určené záujemcom – začiatočníkom i pokročilým na rôznych vedomostných úrovniach.

Cieľ Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách všedného dňa Profil absolventa

 • porozumieť bežným rozhovorom a aktívne sa do nich zapojiť
 • porozumieť textom, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života
 • ústne i písomne sa vyjadriť k bežným témam, takže má možnosť uplatniť sa všade tam, kde je potrebné ovládať bežnú komunikáciu bez hlbšej odbornosti

Metódy výučby

 • výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
 • precvičovanie výslovnosti
 • nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických dialógov, hlásení, diskusií)
 • práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi v simulovaných situáciách)
 • práca v skupinách (projektové práce)
 • práca s rôznymi textovými druhmi
 • diskusie na predpísané témy vedené lektorom
 • hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
 • písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Spôsob ukončenia

Záverečná skúška pre získanie certifikátu pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej, preverí sa ňou ovládanie všetkých jazykových zručností. Absolvent získa certifikát Akadémie vzdelávania:

 • Certifikát AV A1 po 150 hodinách
 • Certifikát AV A2 po 300 hodinách
 • Certifikát AV B1 po 450 hodinách

Cieľová skupina

Ak nie ste úplný začiatočník, pridajte sa do existujúceho kurzu

Poznámka k cene

165,-€ (skupina od 4 účastníkov) platí pri platbe celkom - vopred, inak 180,-€ s možnosťou 2 splátok, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min

Hodnotenie
Organizátor