Detail kurzu

Obsah kurzu

Popis Prezenčný kurz všeobecnej angličtiny vo všetkých vedomostných stupňoch. Jeden stupeň (level) má 48 hodín. Na základe vstupného testu je možné zaradenie do ktoréhokoľvek stupňa. Požadované vstupné vedomosti

Organizácia kurzu Polointenzívny jazykový kurz (2krát do týždňa po 2 vyučovacie hodiny)

Určenie Polointenzívne jazykové kurzy sú určené záujemcom – začiatočníkom i pokročilým na rôznych vedomostných úrovniach.

Cieľ Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života Profil absolventa

 • porozumieť bežným rozhovorom a aktívne sa do nich zapojiť
 • porozumieť textom, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života

Metódy výučby

 • výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych

situáciách

 • precvičovanie výslovnosti
 • nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických dialógov, hlásení, diskusií)
 • práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi v simulovaných situáciách)
 • práca v skupinách (projektové práce)
 • práca s rôznymi textovými druhmi
 • diskusie na predpísané témy vedené lektorom
 • hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
 • písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Spôsob ukončenia pre získanie certifikátu Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej, preverí sa ňou ovládanie všetkých jazykových zručností. Absolvent získa certifikát Akadémie vzdelávania:

 • Certifikát AV A1 po 100 hodinách
 • Certifikát AV A2 po 300 hodinách
 • Certifikát AV B1 po 500 hodinách

Cieľová skupina

Ak nie ste úplný začiatočník, pridajte sa do existujúceho kurzu

Poznámka k cene

165,-€ (skupina od 4 účastníkov) platí pri platbe celkom - vopred, inak 180,-€ s možnosťou 2 splátok, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min

Hodnotenie
Organizátor