Detail kurzu

Rekvalifikačný kurz Digitálna Fotografia (víkendová forma)

Akadémia Kreatívnej fotografie

Popis kurzu

Pripraviť začínajúcich a mierne pokročilých fotografov na samostatné komerčné pôsobenie.

Obsah kurzu

Víkendová škola Digitálna fotografia je určená pre všetkých začínajúcich a mierne pokročilých fotografov, ktorí chcú získať komplexné vedomosti v oblasti digitálnej fotografie a prípadne chcú sa vydať na dráhu profesionálneho fotografa. Pozornosť sa vo víkendovej škole venuje nielen technickej stránke fotografickej práce, ale mimoriadny dôraz sa kladie aj na kreatívnu a obsahovú stránku. Počas 150 vyučovacích hodín sa naučíte správne exponovať a komponovať, fotiť portrét v prirodzenom svetle a ateliéri, zoznámite sa s princípmi reportážnej fotografie, základmi umeleckého aktu a v neposlednom rade aj postprodukciou a spracovaním fotografií. Trvanie a rozsah práce s jednotlivými fotografickými témami zabezpečia dostatočný priestor na neustále získavanie nových informácií, prácu na svojom portfóliu, zlepšovanie sa. Veľký dôraz sa kladie na praktickú stránku fotografie a samostatnú fotografickú prácu – počas tohto kurzu si vybudujete zaujímavé a variabilné portfólio kvalitných fotografií. Gro fotografickej práce si absolvujete pod vedením skúsených lektorov, časť práce vytvoríte aj formou domácich fotografických úloh a ich konzultácií s lektormi. Jedným z výstupov okrem prezentácie na webových stránkach AKF bude aj spoločná výstava najlepších prác absolventov kurzu spojená so slávnostnou vernisážou. Každý absolvent kurzu získa samozrejme oficiálny certifikát Akadémie Kreatívnej Fotografie o jeho absolvovaní.

Garantom Rekvalifikačného kurzu je Maňo Štrauch, laureát cien Czech Press Photo aj Slovak Press Photo a ďalších fotografických ocenení.

V rozsahu viac ako 150 vyučovacích hodín preberiete na víkendovej škole tieto témy:

Dejiny fotografie:

 • prehľad dôležitých osobností v histórii fotografie

Práca s digitálnou zrkadlovkou:

 • Zvládnutie pojmov: ISO, clona, čas.
 • Princíp poloautomatických režimov
 • Dosiahnutie správnej expozície.
 • Praktické cvičenia na osvojenie nových zručností
 • Konzultácia nafotených prác.

Pokročilá práca s digitálnou zrkadlovkou:

 • Pokročilé nastavenia zrkadlovky,
 • Využitie manuálneho režimu,
 • Pochopenie histogramu,
 • Režimy merania expozície,
 • Využitie korekcie expozície,
 • Vyváženie bielej
 • Praktické cvičenia na osvojenie nových zručností
 • Konzultácia nafotených prác.

Kompozícia:

 • Základy kompozície obrazu,
 • Kompozičné techniky,
 • Práca so svetlom a tonalitou,
 • Technické aspekty a kompozícia,
 • Symetria, Rytmus, podhľad, nadhľad, orámovanie
 • Praktické cvičenia na osvojenie nových zručností
 • Konzultácia nafotených prác.

Svetlo vo fotografii:

 • Svetlo a jeho fyzikálne vlastnosti,
 • Vnímanie svetla okom fotografa,
 • Funkcia sa svetla vo fotografii,
 • Práca so šedou tabuľkou,
 • Druhy svetla,
 • Priame Odrazené, Rozptýlené svetlo
 • Praktické cvičenia na osvojenie nových zručností
 • Konzultácia nafotených prác.

Základy editácie v programe Lightroom:

 • princíp katalogizácie fotografii v Lightroome
 • základné nastavenie parametrov Lightroome
 • import a organizovanie fotografií
 • atribúty fotografii
 • filtrovanie, vyhľadávanie a triedenie fotografii
 • vytváranie užívateľských kolekcií
 • export

Práca s externým bleskom:

 • Vysvetlenie možnosti práce s externým bleskom,
 • Režimy blesku, ich využitie
 • Meranie expozície s externým bleskom,
 • Využitie blesku ako hlavného zdroja svetla
 • Využitie blesku ako pomocného zdroja svetla
 • Praktické cvičenia na osvojenie nových zručností
 • Konzultácia nafotených prác.

Portrét v prirodzenom svetle:

 • Základy portrétnej fotografia v prirodzenom svetle,
 • Základné princípy a pravidlá fotografovania osôb,
 • Praktické fotografovanie modela v prirodzenom svetle,
 • Využitie rôznych typov svetla, práca s pomôckami (odrazka, blesk,…)
 • Práca s modelom a skúška rôznych póz fotografovanej o­soby,
 • Vyvolanie a zachytenie emócie
 • Praktická práca účastníkov s modelkou pod vedením lektora,
 • Konzultácie nafotených prác

Reportážna fotografia:

 • Úvod do problematiky,
 • Diskusia o zadaných tém na vypracovanie,
 • Praktická príprava na prácu v teréne,
 • Základné informácie o filozofii práce
 • Konzultácia a rozbor prinesených reportážnych fotografií

Práca v ateliéri, portrét v ateliéri:

 • Teoretická príprava portrétne fotenie v ateliéri,
 • Základy práce s vybavením ateliéru,
 • Práca s fototechnikou,
 • Rôzne druhy svetla v ateliéri, využitie pozadia, možnosti svietenia s jedným, dvomi, tromi a štyrmi svetlami
 • Preskúšanie rôznych typov svietenia portrétu v ateliéri
 • Samostatné fotografovanie študentov, konzultácie a rozbor nafotených prác

Základy editácie v programe Lightroom:

 • princíp uprav RAW súborov v LR
 • vyváženie bielej v LR
 • základné tonálne úpravy, úprava farieb
 • doostrovanie a potlačenie digitálneho šumu
 • korekcie vád objektívov
 • prevod do čierno-bieleho režimu
 • lokálne úpravy a hromadne úpravy
 • uloženie a použitie prednastavených úprav
 • rýchle úpravy

Produktová a reklamná fotografia:

 • Základy technických zručností pri fotografovaní produktov
 • Použitie produktového stola a výber vhodného osvetlenia
 • Vytvorenie a nasnímanie zátišia, princípy a zákonitosti
 • Fotografovanie predmetov s povrchom náročným na nasvietenie
 • Samostatné fotografovanie produktov vo fotografickom ateliéri
 • Konzultácie a rozbor nafotených prác

Umelecký detail, abstrakt, výtvarná fotografia:

 • Objasnenie princípu umeleckej, výtvarnej fotografie a abstraktu
 • Práca v prirodzenom svetle a teliéri
 • Fotografické zadanie pre rozvíjanie kreatívneho videnia a cítenia
 • Praktická realizácia výtvarných zadaní
 • Konzultácie a rozbor nafotených prác

Základy umeleckého aktu:

 • Teoretická príprava na prácu s modelkou, princípy zobrazovania tela
 • Citlivý prístup fotografa k téme, rôzne možnosti zobrazenia ľudského tela
 • Praktická práca s v ateliéri – fotografovanie s modelkou,
 • Rôzne typy svietenia, uhly pohľadu a pózy, hra svetla a tieňa, výtvarné poňatie aktu a jeho prevedenie do výslednej podoby
 • Samostatná práca s modelkou
 • Konzultácie a rozbor nafotených prác

Krajina a architektúra – víkendový výlet do Banskej Štiavnice:

 • základy krajinárskej fotografie
 • správna expozícia a kompozícia v krajinárskej fotografii
 • využitie techniky pri krajinárskej fotografii
 • základy fotografovania exteriérovej architektúry
 • architektúra a perspektíva
 • architektonický celok a detail
 • konzultácia nafotených záberov

Fotografické experimenty:

 • Teoretická príprava na prácu v ateliéri
 • Experimentálne techniky práce v ateliéri
 • Luminografia, multiexpozície, hra so svetlom

Základy publishingu v programe Adobe Lightroom:

 • slideshow (vytváranie a úprava prezentácií – premietaní v Lightroome)
 • tlač z Lightroomu (vytváranie a používanie tlačových šablón)
 • webové galérie (vytváranie a používanie fotogalérií pre internet)

Tlačová príprava:

 • príprava materiálov pre tlač
 • farebné profily, druhy tlače
 • postup a možnosti pri tlači fotografií

Vlastné promo:

 • Budovanie portfólia,
 • Možnosti reklamy a sebaprezentácie
 • On line marketing
 • Využitie sociálnych sietí pre fotografa

Príprava výstavných súborov:

 • Vytváranie výstavného súboru
 • Koncepčný prístup k výberu fotografií
 • Skladanie fotografií do uceleného súboru
 • Práca s formátom fotografií, finálna adjustácia

Samostatná práca vo fotografickom ateliéri:

 • samostatná práca na zadaniach a realizácii záverečných prác vo fotografickom ateliéri Akadémie Kreatívnej Fotografie

Škola Digitálnej fotografie sa uzatvára skúškou (február – marec 2015). Skúška sa skladá z troch častí: Písomná skúška: test zameraný na teoretické vedomosti nadobudnuté počas školy, Ústna skúška: zameraná na otázky z dejín fotografie a kreatívne zadania, Praktická skúška: vypracovanie a finalizácia výstavného fotografického súboru.

Po úspešnom zložení záverečnej skúšky sa absolvent získava Certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR o absolvovaní rekvalifikačného kurzu Digitálna fotografia.

U záujemcov o skúšku je potrebné uhradiť administratívny poplatok vo výške 80 eur.

Cieľová skupina

min. vek 18. rokov

Certifikát Certifikát akreditovaný Ministerstvom školstva SR o absolvovaní rekvalifikačného kurzu Digitálna fotografia. Poznámka k cene

Pri platbe na splátky: 3 x 400 €

Kontaktná osoba

Katarína Jesná
+421 911 253 686
info@akf.sk

Hodnotenie
Organizátor