Detail kurzu

Interný audítor pre výrobné spoločnosti

TQM Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Interné audity sú dôležitým zdrojom informácií na preverenie primeranosti a účinnosti systémov riadenia kvality. Interné audity slúžia predovšetkým na preverenie dodržiavania zavedených pravidiel a na podnet diskusie o možných zlepšeniach s priamym nadriadeným. Naučíte sa správne dávať otázky a konštruktívne zaobchádzať so zúčastnenými stranami. Príliš často vznikajú bariéry na strane auditovaného z dôvodu obavy spochybnenia jeho prevádzky, či jeho činnosti.Vyškolenie nezávislých audítorov, ktorí môžu vo všetkých výrobných oblastiach vykonávať efektívne a na procesy spoločnosti orientované audity a tým výrazne prispieť svojimi znalosťami a zručnosťami k ich zlepšeniu. Seminár je založený na špecifikácii ISO 19011 v aktuál­nom znení.

Obsah kurzu

 • Úvod do predmetu auditu
 • ISO 19011, základné požiadavky
 • Procesne orientované / integrované systémy manažérstva
 • Kvalifikácia audítorov
 • Techniky rozhovoru a rokovania
 • Plánovanie a vykonávanie procesne orientovaných interných auditov
 • Tréning zameraný na dokumentáciu a záznamy auditu
 • Závery auditu, formulovanie nápravných opatrení, sledovanie ich vykonania
 • Príklady z praxe
 • Workshop a skupinová práca
 • Záverečný test
 • Výmena názorov a skúseností

Doba trvania: 2 dni

Rozsah:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Obed a občerstvenie v priebehu prestávok
 • Certifikát kvalifikácie
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Cieľová skupina

Všetci vedúci zamestnanci, ktorí sa venujú interným auditom. Skúsenosti v oblasti riadenia kvality sú nevyhnutné.

Požiadavky: Predpokladajú sa základné znalosti z oblasti riadenia kvality podľa seminára „Základné poznatky manažérstva kvality vo výrobnej oblasti“. Tieto znalosti je možné získať prostredníctvom podobných školení alebo na základe získaných pracovných skúseností. Skúšku / certifikát: Na konci druhého dňa školenia je písomná skúška. Po úspešnom absolvovaní skúšky, obdržia účastníci osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Poznámka k cene

Pri registrácii viac účastníkov z jednej firmy poskytujeme 10 % zľavu z ceny druhého účastníka. Pre on-line rezervácie je poskytnutá zľava vo výške 3%.

Kontaktná osoba

Ing. Miroslav Miškovic
+421 48/471 58 38
mm@tqm.com

Hodnotenie
Organizátor