Detail kurzu

Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a kalibračných laboratóriách (ISO/IEC 17025: 2017, ISO 19011: 2018)

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Naučiť účastníkov plánovať, pripraviť a vykonať interný audit, klasifikovať zistenia pri preverovaní systému manažérstva kvality, získať poznatky ako navrhovať a realizovať nápravné činnosti, vyhodnocovať ich účinnosť a vypracovávať záznamy a správy z interného auditu. Praktickým tréningom prispieť k pochopeniu a zvládnutiu vykonávania interných auditov systémov manažérstva kvality v laboratóriu. Písomným testom overiť ich nadobudnuté vedomosti.

Obsah kurzu

 • Účel a význam interných auditov v akreditovanom laboratóriu. Normy a predpisy pre interné audity – ISO 19011: 2018, ISO/IEC 17025: 2017
 • Druhy auditov kvality. Požiadavky na audítora
 • Plánovanie interných auditov, príprava na audit
 • Priebeh interného auditu, etapy, spôsob preverovania prvkov systému kvality
 • Dokumentácia na mieste, vedenie záznamov
 • Klasifikácia zistení z interného auditu
 • Prijímanie nápravných a preventívnych opatrení
 • Vypracovávanie správy z interného auditu
 • Individuálne riešenie modelovej situácie, prezentácia výsledkov riešení a zadanie modelovej situácie v skupinách
 • Význam a spôsoby verbálnej a neverbálnej komunikácie v procese auditu
 • Riešenie modelovej situácie v skupinách
 • Prezentácia výsledkov prác

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov, ktorí vykonávajú funkciu interného audítora, alebo sa na túto funkciu pripravujú v skúšobných ako aj kalibračných laboratóriách, ktoré majú právnu subjektivitu alebo sú organizačnou súčasťou iného subjektu.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor