Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na základe odst.6 § 23/BT/ a odst.10 § 24/ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.

Obsah kurzu

Termíny:

13. - 14. 9. 2022

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov bude zameraná v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.356/2007Z.z.

Príloha  č.2 na:

1.zmeny v požiadavkách uvedených v I. časti a II. časti,

2.stav a vývoj pracovnej úrazovosti,

3.aktuálne poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci                                   

 

Po absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bude účastníkom vydané  potvrdenie .

Autorizovaným bezpečnostným technikom potvrdíme účasť aj na osvedčenie ABT.

 

 

 

 

                                                                                                                                                              mediálny partner:

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

Organizačné pokyny a záväzná prihláška

 

 

Organizačné pokyny:

 

 

1.             Prezentácia je  13.9.2022 7:30-8:00 hod v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (oproti pavilónu B výstaviska Agrokomplex).Kalkulácia nákladov : školné( vrátane DPH 20 % ):                                                                                                   90,- €

V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme                                                                           

 

                Poznámka:

Školné 90,-€ hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby

Možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy

 

Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361

         

 

        Záväznú prihlášku zašlite obratom, poštou,  faxom na číslo 037/79 10 159 alebo e-mailom:    

                                                rastislav.polak@agroinstitut.sk

 

 

4.             Agroinštitút Nitra, štátny podnik  IČO : 36858749       

 

5.           Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termíny aktualizačnej odbornej prípravy, alebo odbornú prípravu neuskutočniť v prípade        

                         nedostatočného počtu prihlásených účastníkov.

 

6.            V záväznej prihláške, prosím, vyznačte  BT, alebo ABT

 

7.             Pri prezentácii prosíme predložiť platné osvedčenie BT, alebo ABT a platné  potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej

               odbornej prípravy

 

8.            Podpísaním a potvrdením záväznej prihlášky sa stávajú podmienky uvedené v organizačných pokynoch záväzné pre 

        Agroinštitút Nitra, štátny podnik, ako aj účastníka, resp. pre jeho vysielajúcu organizáciu.

 

 


 


pre Centrum pôdohospodárskeho poradenstva a celoživotného vzdelávania

 

Z á v ä z n á    p r i h l á š k a

na aktualizaćnú  ODBORNÚ PRÍPRAVU bezpečnostných technikov, autorizovaných bt

 

Meno, priezvisko, titul:              ...........................................................................................      BT, ABT,.....................................

 

Tel. číslo /pracovisko/:              .................……………………… domov: ………......…………………. e-mail:    …………………………………………..

 

Bydlisko (presná adresa, z o. p. s PSČ):.........................................................................................................................................

Dátum  narodenia:   .....................................................

FAKTURAČNÉ ÚDAJE (povinný údaj)

 Obchodné meno ( firmy, podniku, živnostníka ):

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

 

Sídlo/Miesto podnikania:

(presný názov podľa živnostenského registra, príp. štatistického úradu)

 

IČO: .................................................., DIČ: .......................................................  IČ DPH: ............................................

IBAN: .....................................................................................

/Osobné údaje budú spracované  Agroinštitútom Nitra za účelom vydania potvrdenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/.

Potvrdzujeme, že uhradíme účastnícky poplatok vo výške 90,-€ na účet ŠP  IBAN: SK85 8180 0000 0070 0033 0247, SVIFT/BIC: SPSRSKBAXXX, , konštantný symbol 0308, variabilný symbol 110 019, špecifický symbol -uveďte (Vaše IČO) ………………….


Dátum:                                                    Podpis prihláseného:                                  Pečiatka a podpis vys.org

Cieľová skupina

pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19, 0905 262 103
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor